Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 593/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-18

z firmy 'A' - puste faktury, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakup skoroszytów i kołonotatników z firmy B' - puste faktury) nie mogły...
sprzedaży tego rodzaju asortymentu nie posiadały możliwości ich wytworzenia, w związku z czym były to tzw. 'puste' faktury, a poniesienie części omawianych kosztów...

I SA/Gl 344/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-20

postępowania ustalił, że wymienione w tabeli faktury (str. 22-23 decyzji) były 'pustymi fakturami', ponieważ wykazano na nich dostawę towarów na rzecz strony...
kontroli przeprowadzonej w tej spółce ustalił, że spółka B wystawiła na rzecz strony również faktury, które nie dokumentują faktycznej sprzedaży i były pustymi fakturami...

I SA/Gl 345/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-20

. W rozpatrywanej sprawie ma to tym istotniejsze znaczenie, że strona aby wykazać, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem posługiwała się tzw. pustymi...
fakturami VAT, wystawionymi przez powiązane z nią osobowo firmy. Sam fakt posiadania faktury/rachunku nie jest zatem równoznaczny z udokumentowaniem prawidłowego...