Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Wa 873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-24

, czy też oświadczenie przedsiębiorcy jest 'puste'. Innymi słowy podmiot zobowiązany do udzielania informacji winien każdorazowo poczynić pełne, samodzielne ustalenia faktyczne...
? Jeśli tak, to wnoszę o udostępnienie tych dokumentów., 20. Wszystkie faktury VAT wystawione przez wykonawcę za wykonanie dostaw poszczególnych pojazdów wraz...

II SAB/Ol 55/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-25

na wskazany adres e-mailowy, zawierającego: datę zawarcia umowy, numer umowy (w przypadku braku standardowej umowy pisemnej - numer faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego...
rejestr umów z lat 2014, 2015 oraz z pierwszego kwartału 2016 r. Załączył również rejestr faktur, który, jak wyjaśnił, stanowi dokument wewnętrzny ZDZiT, zawierający...

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

., zaś czynności odbioru dokonano w dniu 22 maja 2013 r. W związku z powyższym generalny wykonawca wystawił i doręczył Uniwersytetowi fakturę VAT na kwotę [...] zł...
w związku z determinującym konieczny jego kształt art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ma bowiem charakter gołosłowny, pusty, nieprzekonujący...