Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 426/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-19

2015 r. złożyła prochy dziecka w pustym grobie murowanym (pierwszy pochówek), za zgodą uprawnionej siostry i opłaceniu zwolnionego grobu niemowlęcego do końca roku 2015...
polegającą na żądaniu zapłaty kwoty 2.614 zł zawartej w fakturze z dnia 16 kwietnia 2015 r. tytułem opłaty cmentarnej. W skardze na zarządzenie skarżąca wskazała...

II SA/Go 1147/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-25

zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze - nie przewidując w tym zakresie ogłoszenia oraz że w przypadku nadpłaty zalicza...
nie traktuje o jakichkolwiek innych dokumentach. Dlatego należy uznać, iż § 5 ust. 2 Uchwały zawierał normę pustą. Po wtóre zaś, co trafnie podkreślił Skarżący, sytuacje...

III SA/Wa 332/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

jest ustalenie najkorzystniejszych 6 kolejnych miesięcy, gdyż opłaty za wodę są wnoszone na podstawie faktur zaliczkowych M ., Skarżąca podniosła, że wbrew twierdzeniu...

III SA/Wa 1357/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-30

nieruchomości, lub informację fakturę lub korektę faktury uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, użyła spójnika 'i', nie wskazując jednocześnie zasad...

III SA/Wa 1340/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-30

najkorzystniejszych 6 kolejnych miesięcy, gdyż opłaty za wodę są wnoszone na podstawie faktur zaliczkowych MPWiK., Skarżąca podniosła, że wbrew twierdzeniu Rady nie ma możliwości...
zużytej wody na nieruchomości, to siłą rzeczy konieczne jest oszacowanie ilości zużytej wody. Aby przepis art. 6j ust. 3e u.c.p.g. nie był pusty, to należy uznać...