Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1060/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-16

W w/w piśmie nigdzie nie zostało stwierdzone, że faktury wystawione na rzecz Skarżącego były 'puste'. Dodatkowo jest to jedynie pismo prokuratury, które nie koniecznie...
'czarnej strefy'. Również wystawianie 'pustych' faktur przemawia za powyższą tezą. Organ zarówno pierwszej jak i drugiej instancji całkowicie zignorował ten fakt i oparł swoją...

I SA/Kr 112/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-06

gospodarczych czyli tzw. ,,pustych faktur' ., Organ odwoławczy w pisemnych motywach zaskarżonej decyzji wskazał, że okres przedawnienia w odniesieniu do rozliczeń za I,II i III...
się także przypomnieć zagadnienie tzw. pustych faktur należy przywołać pogląd przedstawiony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2014r. sygn. akt: I FSK...

I SA/Kr 785/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-16

kontroli stwierdzono nieprawidłowości:, 1.zakwestionowano prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez firmy: R. F. -stwierdzając, że firmy...
ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej-u.p.t.u.) wystawione przez te podmioty faktury stwierdzające czynności...

I SA/Kr 43/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-16

. w pewien sposób cieszył się i popisywał się tą całą sytuacją, czuł się bezkarny a osoby, które brały od niego ,,puste faktury' uważał za głupie. M.. S. zaprosił...
TSUE odnoszące się do ,,pustych faktur'. Wskazano, że spółka A. miała świadomość naruszenia zasad dotyczących odliczenia podatku. Spółka nie zachowała staranności...

I SA/Go 591/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-10

. nie składała w ogóle deklaracji podatkowych. Wystawione zaś faktury, na których widnieją dane wskazanych spółek jako sprzedawców 'są puste', tj. nie odzwierciedlają rzeczywistych...
wystawiania i wprowadzania do obrotu 'pustych faktur'., Natomiast z zeznań H.K. - prezesa zarządu G. sp. z o.o. wynika, że jego spółka nie prowadziła działalności...

II FSK 2232/18 - Wyrok NSA z 2020-12-17

przez jej odbiorcę., Prawidłowa jest konstatacja sądu pierwszej instancji, że gdyby przyjąć, że do należności z tytułu wystawienia pustych faktur nie znajduje zastosowania...
ziszczenia się przesłanki jej zastosowania (wystawienia pustej faktury), ma charakter fiskalny, ponieważ w przypadku wystawienia faktury zawierającej wykazaną kwotę podatku...

III SA/Wa 2841/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

dochodów czy uczestnictwo w procederze wystawiania pustych faktur, mogą usprawiedliwiać ustanowienie zabezpieczenia, jednak nie wykazano innych okoliczności wskazujących...
celno - skarbową, Strona nie nabyła od K. Sp. z o.o. i R. Sp. z o.o. towarów i usług wskazanych w 15 fakturach, a faktury te nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń...

I SAB/Sz 5/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-16

, w tym możliwości złożenia korekt deklaracji podatkowych w związku z ewidencjonowaniem w księgach podatkowych spółki tzw. pustych faktur, do których przyznał się P. A., w postępowaniu...

I SA/Kr 315/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-15

obrotu podatek VAT nie został rozliczony. Uznanie tej faktury za nieodzwierciedlająca rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, nie oznacza automatycznie, iż były to puste...
dotyczącym zasad prowadzenia kontroli podatkowej oraz błędnego zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a oraz pkt 4 lit. a ustawy o VAT w odniesieniu do faktury...

II FSK 2183/18 - Wyrok NSA z 2020-07-28

okoliczności, powodujących obawę co do wykonania zobowiązania, organy wskazały uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów 'pustych faktur'. Strona zauważyła, że do dnia...
także do konieczności ich przymusowego egzekwowania, zaniżanie zobowiązań podatkowych poprzez uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów faktur nieodzwierciedlających...
1   Następne >   +2   4