Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1819/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-23

, które to rozmowy mogłyby zweryfikować prawdziwość zeznań Pana P. P. w przedmiocie wystawiania przez niego 'pustych faktur' dla Pana M. C.;, art. 180 O.p., poprzez nieprzeprowadzenie...
, czy dana okoliczność została udowodniona, w tym przypadku czy P. P. wystawiał 'puste faktury' dla Pana M. C.., Jednocześnie P. C. wniósł o przeprowadzenia dowodu z bilingów...

III SA/Wa 1139/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-17

się racjonalnego uzasadnienia decydującego o zastosowanych cenach w poszczególnych fakturach. W związku z powyższymi ustaleniami zachodzi podejrzenie wystawienia 'pustych faktur...
, że w przypadku ziszczenia się podejrzeń organu pierwszej instancji o jej uczestniczeniu w procederze wystawiania 'pustych faktur', wystąpi po stronie Skarżącej roszczenie...

I SA/Kr 1667/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-12

,, - sporne faktury wystawione dla podatnika zostały uznane za 'puste' a VAT w nich, wykazany uznano za podlegający zapłacie na podstawie art. 108 u.p.t.u., Jednocześnie 'puste...
wystawiania 'pustych' faktur przez firmę 'S.' A. W. obrazują informacje zawarte w znajdujących się w aktach przedmiotowej sprawy, protokoły przesłuchania A. W. w charakterze...

I SA/Sz 1505/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-26

instalacji tryskaczowych, a rola M. P. sprowadzała się tylko do opieczętowania i podpisania in blanco pustych faktur, a następnie do odebrania faktur z gotówką w wysokości 20...
pustymi fakturami VAT wystawionymi przez firmę I. Zasadne zatem było zastosowanie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz...

I SA/Sz 1517/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-26

' podmiotów, które otrzymują i wystawiają tzw. 'puste' faktury VAT. Tym samym, faktury wystawione przez firmę 'S' na rzecz T. sp. z o.o. dotyczą transakcji...
w procederze obrotu tzw. 'pustymi' fakturami VAT, doprowadzając do trwałego nieuiszczania wymaganych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym., Powyższe okoliczności, w ocenie...

I FSK 922/13 - Wyrok NSA z 2014-06-03

skarbowej ustalił, że 'I.' zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur. W celu udokumentowania nabycia paliwa przez spółkę 'I.' były wystawiane fikcyjne faktury...
do odliczenia wynikający z faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych wystawionych na rzecz Spółki przez 'I.' sp. z o.o. w P. Organ kontroli...

I SA/Kr 1604/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-20

, tj. J.K.. Obowiązek zapłaty podatku w spółce wystąpił jedynie z samego faktu wystawienia tzw. 'pustych faktur' VAT, nie zaś z tytułu bycia podatnikiem na podstawie art...
lub też nierzetelne, niezgodne z rzeczywistością określanie kwot wpływających na wielkość deklarowanych zobowiązań podatkowych (np. 'puste faktury', fikcyjne transakcje itp...

I SA/Lu 637/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-10

- odliczanie podatku na podstawie tzw. pustych faktur VAT - przemawia za uznaniem, że zachodzi uzasadniona obawa, iż zobowiązanie podatkowe, wynikające z wydanej decyzji...
organu podatkowego, Skarżący miał posługiwać się nierzetelnymi fakturami, które uwzględnił w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, a nadto jedynie opisuje kwoty...

I SA/Lu 636/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-10

- odliczanie podatku na podstawie tzw. pustych faktur VAT - przemawia za uznaniem, że zachodzi uzasadniona obawa, iż zobowiązanie podatkowe, wynikające z wydanej decyzji...
organu podatkowego, Skarżący miał posługiwać się nierzetelnymi fakturami, które uwzględnił w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, a nadto jedynie opisuje kwoty...

I SA/Lu 635/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-10

- odliczanie podatku na podstawie tzw. pustych faktur VAT - przemawia za uznaniem, że zachodzi uzasadniona obawa, iż zobowiązanie podatkowe, wynikające z wydanej decyzji...
dotychczasowych ustaleń organu podatkowego, Skarżący miał posługiwać się nierzetelnymi fakturami, które uwzględnił w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, a nadto...
1   Następne >   3