Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 770/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-07

na rzecz innych podmiotów. Ustalono również, że puste faktury wystawiane były przez osobę pełniącą funkcję prezesa zarządu spółki 'K.'. Przeprowadzone przez Dyrektora Urzędu...
.', których prezesa wskazano w odrębnych postępowaniach, jako wystawcę tzw. 'pustych faktur'. Powyższe ustalenia stanu faktycznego, jak wskazał organ odwoławczy, znalazły...

I FSK 1219/11 - Wyrok NSA z 2012-05-18

. Analizując treść jego zeznań zauważył, że świadek szczegółowo opisał mechanizm wystawiania 'pustych' faktur oraz wyjaśnił motywy swojego działania. Okoliczności...
wystawiania 'pustych' faktur podane przez niego zbieżne są z materiałem dowodowym zabezpieczonym przez organy ścigania u A. B., obrazującym mechanizm wystawiania 'pustych' faktur...

I FSK 1771/11 - Wyrok NSA z 2012-09-07

, jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego...
opodatkowania podatkiem VAT, jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien...

I FSK 50/12 - Wyrok NSA z 2012-09-18

M.Z.U.P. L. K. w poszczególnych miesiącach od marca do października 2006r. oraz danych z pustych faktur ujętych w ewidencji zakupu przez firmę P. G...
., na których jako sprzedawca widnieje 'P.' wynika, że ilość i rodzaj towarów odpowiada towarom wyszczególnionym na tzw. pustych fakturach pochodzących od 'P.'., Odnośnie usług transportowych...

I FSK 1326/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

do obniżenia podatku należnego. Strona skarżąca, co do braku sprzedaży towaru i wystawiania 'pustych faktur', nie przedstawiła żadnych innych dokumentów, oprócz faktur...
nie kwestionował faktycznych czynności. Zarzucono, że użyte przez WSA w uzasadnieniu określenie ' pustych faktur'' jest zupełnie bezpodstawne i nie występuje w ustaleniach...

I SA/Kr 1360/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-08

i wprowadzał do obiegu prawnego tzw. puste faktury VAT, które służyły wyłącznie odliczeniom podatkowym., We wniesionych odwołaniach strona skarżąca zarzuciła błędną wykładnię art...
wnikliwej analizy mechanizmu i okoliczności wystawiania 'pustych' faktur przedstawiając dowody wskazujące na fikcyjność transakcji. Sąd wskazał, że w odniesieniu do firmy...

I SA/Po 470/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-26

ograniczała się wyłącznie do wystawiania tzw. 'pustych' faktur - nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zakwestionowane przez organ pierwszej instancji...
prowadzenia pozornych czynności zakupu i sprzedaży oleju napędowego i wprowadzaniu do obrotu 'pustych' faktur. Spółka ta w rzeczywistości nigdy nie nabywała paliw...

I FSK 1764/11 - Wyrok NSA z 2012-09-07

do wszystkich faktur wystawionych przez S. P. i A.Z. w imieniu 'E.' Sp. z.o.o. można mówić o 'pustych fakturach'., które oczywiście nie mogą stanowić podstawy do odliczenia...
zobowiązanie w podatku VAT za miesiące od kwietnia do grudnia 2004 r. poprzez odliczenie podatku naliczonego z 76 faktur VAT, dotyczących zakupu paliw, wystawionych...

I SA/Kr 152/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-24

. Wszystkie wystawione przez tę spółkę w 2005r. faktury są fikcyjne, a spółka zajmowała się jedynie sprzedażą pustych faktur., W opinii organu odwoławczego spornych materiałów...
toaletowymi. W wyniku postępowania kontrolnego za 2005r. ustalono, że spółka odliczyła podatek naliczony z faktur dokumentujących sprzedaż usług marketingowych i toreb papierowych...

I FSK 2016/11 - Wyrok NSA z 2012-10-02

opodatkowania podatkiem VAT, jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością...
, że organ pierwszej instancji ustalił nieprawidłowości dotyczące podatku naliczonego za listopad 2004 r. wynikającego z 7 faktur VAT dokumentujących nabycie oleju...
1   Następne >   2