Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

III SA 1249/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-30

wystawienia tzw. 'pustych faktur.', W ocenie Izby Skarbowej podatnik zobowiązany był do zapłaty podatku wykazanego w wystawionych fakturach niezależnie od tego, czy dokumentowały...
wynikających z dwóch faktur wystawionych dla Banku Spółdzielczego w G. (...) z dnia 7.11.1996 r. i (...) z dnia 13.11.1996 r., Należności wynikające z tych faktur...

II SA/Ka 3182/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-14

, że w tej dacie w miejscu gdzie obecnie stoi jedna z wiat był pusty plac powołane wyżej dowody i oświadczenia organ uznał za fałszywe i w związku z tym orzekł rozbiórkę obiektów...
faktur, potwierdzających zakup przez inwestora materiałów budowlanych z [...] nie świadczą o realizacji obiektów w [...] bowiem materiały po zakupieniu mogły być składowane...

II SA/Ke 653/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

linia SN obok nazwisk wpisane są adresy, na które miały zostać wysłane decyzje, ale przy rubryce działki nr ewid. 300 są tylko puste pola. Powyższe, zdaniem skarżącego...
budowy, protokoły, faktury itp.), iż były wykonywane w latach 1994-2000 roboty w ramach decyzji z dnia [...], Z akt sprawy nie wynikało bowiem, by decyzja z dnia [...] dawała...

II SA/Gl 307/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-29

, a zdjęcia ogólnie obrazują puste przestrzenie i brak zarysowań świadczących o jakimkolwiek użytkowaniu. Skarżąca wskazała, że widniejące na dokumentacji zdjęciowej kwiaty...
m.in. faktur za energię elektryczną za okres od 15 lipca 2016 r. do 14 lipca 2017 r. odnośnie budynku, będącego przedmiotem postępowania, jak również rachunku za usługi...

II SA/Op 489/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-06

marca 2007 r. przeprowadzona została niezapowiedziana kontrola spornych lokali organ zaznaczył, iż w jej tracie ustalono, że kontrolowane pomieszczenia są puste i wykonywane...
były to pomieszczenia biurowe (pomieszczenie wystawiania faktur i biuro kierownika stacji), a obecnie jest to także pomieszczenie biurowe, w którym wystawiane są również faktury...

II SA/Gd 121/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-27

przez skarżącą wykonane, natomiast zarzuty organów nadzoru budowlanego dotyczą wyłącznie częściowo nieprawidłowego ich wykonania ( pusta przestrzeń od 0,5 do 1 cm na całej długości...
), jednakże w tym momencie nie był on w stanie przedstawić dowodu akurat na zakup tej konkretnej belki, zastosowanej jako podciąg. Przesłana do PINB faktura dowodzi...

II SA/Kr 1074/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-06

fotografie nie przedstawiają pustego zbiornika , stąd też zarzuty skarżącej o różnej średnicy kręgów nie mogły być zweryfikowane. Z opinii technicznej dotyczącej wykonania...
od budynku mieszkalnego na działce nr 1 , była częściowo wypełniona).W.D. w trakcie oględzin przedłożył do wglądu fakturę VAT za wywóz nieczystości z dnia 21 października 2009...

II OSK 2182/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

. PINB podpisał z B. 'P.' E. S., umowę na wykonanie tej ekspertyzy. Ekspertyza została dostarczona zleceniodawcy (PINB w Hajnówce) [...] września 2012r. wraz z fakturą...
na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę ekspertyzy. Ponadto wykonanie ekspertyzy, świadczącej (bez wątpliwości) o możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego...