Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

III SA 1249/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-30

wystawienia tzw. 'pustych faktur.', W ocenie Izby Skarbowej podatnik zobowiązany był do zapłaty podatku wykazanego w wystawionych fakturach niezależnie od tego, czy dokumentowały...
wynikających z dwóch faktur wystawionych dla Banku Spółdzielczego w G. (...) z dnia 7.11.1996 r. i (...) z dnia 13.11.1996 r., Należności wynikające z tych faktur...

II SA/Po 548/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-27

posesji w B. o powierzchni [...] ha z 6 mieszkaniami, ale połowa stoi pustych, co jest przedmiotem sprawy. Ma samochód osobowy z 1998r., który jest 'na postoju' z uwagi...
na zły stan techniczny., Skarżący dołączył dokumentację źródłową w postaci przekazu pocztowego o wysokości emerytury, faktur za leki i media, decyzji o wysokości podatku...

II SA/Ka 3182/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-14

, że w tej dacie w miejscu gdzie obecnie stoi jedna z wiat był pusty plac powołane wyżej dowody i oświadczenia organ uznał za fałszywe i w związku z tym orzekł rozbiórkę obiektów...
faktur, potwierdzających zakup przez inwestora materiałów budowlanych z [...] nie świadczą o realizacji obiektów w [...] bowiem materiały po zakupieniu mogły być składowane...

IV SA/Po 668/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-14

obrazujące część terenu giełdy z pustym w znacznej mierze placem w celu wykazania, że ustalenia organów w zakresie właściciela obiektów, wymiarów obiektów...
[...] lutego 2019 roku przez pełnomocnika skarżącej faktury nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005 roku oraz faktury nr [...] z dnia [...] lipca 2005 roku. Podmioty wskazane...

II SA/Ke 653/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

linia SN obok nazwisk wpisane są adresy, na które miały zostać wysłane decyzje, ale przy rubryce działki nr ewid. 300 są tylko puste pola. Powyższe, zdaniem skarżącego...
budowy, protokoły, faktury itp.), iż były wykonywane w latach 1994-2000 roboty w ramach decyzji z dnia [...], Z akt sprawy nie wynikało bowiem, by decyzja z dnia [...] dawała...

II SA/Gl 307/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-29

, a zdjęcia ogólnie obrazują puste przestrzenie i brak zarysowań świadczących o jakimkolwiek użytkowaniu. Skarżąca wskazała, że widniejące na dokumentacji zdjęciowej kwiaty...
m.in. faktur za energię elektryczną za okres od 15 lipca 2016 r. do 14 lipca 2017 r. odnośnie budynku, będącego przedmiotem postępowania, jak również rachunku za usługi...

II SA/Op 489/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-06

marca 2007 r. przeprowadzona została niezapowiedziana kontrola spornych lokali organ zaznaczył, iż w jej tracie ustalono, że kontrolowane pomieszczenia są puste i wykonywane...
były to pomieszczenia biurowe (pomieszczenie wystawiania faktur i biuro kierownika stacji), a obecnie jest to także pomieszczenie biurowe, w którym wystawiane są również faktury...

II SA/Gd 121/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-27

przez skarżącą wykonane, natomiast zarzuty organów nadzoru budowlanego dotyczą wyłącznie częściowo nieprawidłowego ich wykonania ( pusta przestrzeń od 0,5 do 1 cm na całej długości...
), jednakże w tym momencie nie był on w stanie przedstawić dowodu akurat na zakup tej konkretnej belki, zastosowanej jako podciąg. Przesłana do PINB faktura dowodzi...

II SA/Gd 706/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-03-13

przed Wójtem Gminy Nowa Wieś Lęborska, czy pracownikami GOPS, którzy opiekują się J. K. Złożone wówczas deklaracje pomocy okazywały się puste. Skarżący podkreślił...
zaskarżonej decyzji. Jednocześnie wniesiono o dopuszczanie dowodu z: oświadczenia - na okoliczność przeprowadzenia przez skarżącego prac budowlanych na dachu budynku, faktury Vat...

II SAB/Kr 88/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-03

nie posiada gospodarstwa rolnego. Obiekt w Z. stoi pusty, nie jest wynajmowany od 26 września 2004 roku. Skarżąca utrzymuje lokale, w których nadal prowadzi działalność...
przynosi prowadzona działalność., Skarżąca podała wysokość ponoszonych wydatków, lecz nie przesłała żadnego rachunku, czy faktury na potwierdzenie tych danych. Orzekający...
1   Następne >   2