Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Gl 758/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-23

i promocja szkół, zakup materiałów dydaktycznych z firmy 'B' - puste faktury, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakup skoroszytów...
i kołonotatników z firmy 'A' - puste faktury) nie mogły być finansowane z dotacji w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Znajduje...

I SA/Gl 593/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-18

z firmy 'A' - puste faktury, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakup skoroszytów i kołonotatników z firmy B' - puste faktury) nie mogły...
sprzedaży tego rodzaju asortymentu nie posiadały możliwości ich wytworzenia, w związku z czym były to tzw. 'puste' faktury, a poniesienie części omawianych kosztów...

I SA/Gl 344/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-20

postępowania ustalił, że wymienione w tabeli faktury (str. 22-23 decyzji) były 'pustymi fakturami', ponieważ wykazano na nich dostawę towarów na rzecz strony...
kontroli przeprowadzonej w tej spółce ustalił, że spółka B wystawiła na rzecz strony również faktury, które nie dokumentują faktycznej sprzedaży i były pustymi fakturami...

I SA/Gl 382/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-05

w kwocie [...] zł; wydatki na organizację szkoleń dla pracowników w kwocie [...] zł; zakup materiałów dydaktycznych (tzw. puste faktury VAT) z firmy C. sp. z o.o....
., której właścicielem jest T. K. - mąż skarżącej, w kwocie [...] zł; wydatki na reklamę i promocję w kwocie [...] zł; zakup materiałów dydaktycznych (tzw. puste faktury VAT...

I SA/Gl 357/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-03

;, - wydatki na reklamę i promocję w kwocie [...] zł;, - wydatki na organizację szkoleń dla pracowników w kwocie [...] zł;, - zakup materiałów dydaktycznych (tzw. puste faktury...
(tzw. puste faktury VAT) z: C Sp. z o.o. w kwocie [...] zł, firmy D w kwocie [...] zł;, - zakup wartości niematerialnych i prawnych w kwocie [...] zł;, - odsetki...

I SA/Kr 1645/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego w niej podatku (tak Naczelny Sąd...
opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacania podatku. Ustalono, że A. S. w roku 2009 zawyżył podatek naliczony przez to, że odliczył podatek naliczony z faktur...

I SA/Gd 1121/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-12-28

okoliczności uzasadniających dokonanie zabezpieczenia wskazuje się m.in. uczestniczenie przez podatnika w procederze wystawiania pustych faktur lub też działania zmierzające...
kontrolnym okoliczności, że podatnik dokonywał obniżenia podatku należnego na podstawie fikcyjnych faktur. Jednocześnie jednak wskazał, że o konieczności zastosowania...

I SA/Gl 1073/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-19

dowodów i wyjaśnień, w tym dotyczących przedłożonych w toku postępowania faktur., W odpowiedzi na to wezwanie strona w piśmie z dnia 9 czerwca 2014 r. wyjaśniła, że z uwagi...
na fakturach VAT. Kolejnym pismem z dnia 10 marca 2015 r. strona - powołując się na udostępnienie jej przez UKS w B. dokumentów źródłowych za 2010 rok - przesłała...

I SA/Gl 345/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-20

. W rozpatrywanej sprawie ma to tym istotniejsze znaczenie, że strona aby wykazać, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem posługiwała się tzw. pustymi...
fakturami VAT, wystawionymi przez powiązane z nią osobowo firmy. Sam fakt posiadania faktury/rachunku nie jest zatem równoznaczny z udokumentowaniem prawidłowego...

III SA/Kr 1426/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-11

podtopiła pomieszczenia budynku mieszkalnego znajdujące się na parterze: kuchnię, 2 pomieszczenia puste i 1 pomieszczenie z hydroforem. M. K. twierdził, że w dwóch pustych...
ale odmówił podpisania protokołu) ustalono, że dwa puste pomieszczenia znajdujące się na parterze domu mieszkalnego w suterynach nie posiadają instalacji elektrycznych (brak...
1   Następne >   +2   +5   8