Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

II FZ 633/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-15

o ogłoszenie upadłości. Do ww. pisma skarżący załączył zeznanie podatkowe swoje i żony, wyciąg z rachunku bankowego żony oraz faktury za energię, wodę i gaz (karta 149...
- z oczywistych względów był on pusty. Wnioskodawcy był wzywany o dostarczenie wyciągów za ostatnie 6 miesięcy - takie nadesłał. Miał także wskazać wszelkie okoliczności...

III SA/Wa 794/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

albo było puste, albo widniała na nim adnotacja - np. 'wg wniosku', 'wg podpisu na fakturze'. Ponadto, jak stwierdzono w protokole z czynności postępowania kontrolnego, 'W ciągu 5...
wypłacała osobom niepełnosprawnym gotówkę z kasy na podstawie wniosków o udzielenie zapomogi finansowej i faktur VAT za zakupione znaczki na przejazdy komunikacją miejską...

VIII SA/Wa 571/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

przychodem w wysokości [...]zł, przy kosztach uzyskania przychodów [...] zł, wyciąg z rachunku bankowego żony za ostatnie sześć miesięcy oraz faktury za gaz, energię wodę...
bankowego związanego z prowadzoną działalności gospodarczą, bowiem nic z niego nie wynika. Skarżący złożył wygenerowany elektronicznie 'pusty' wydruk niezawierający...

VIII SA/Wa 571/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-13

wezwań do zapłaty oraz zawiadomień o wszczęciu egzekucji i faktur ze energię, wodę i gaz., Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:, Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy...
z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedkładając jedynie 'pusty' wyciąg niezawierający żadnych wyników ani informacji o saldzie początkowym czy końcowym. Nie wykazał...