Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 169/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-30

, a skarżąca Spółka nie tylko nie brała świadomego i aktywnego udziału w wystawianiu 'pustych faktur', lecz także pomimo podjęcia czynności weryfikacyjnych wymaganych...
te wystawiały 'puste' faktury za wynagrodzenie zależne od ilości litrów paliwa wykazanego na tych fakturach. Z zeznań E. R. - Prezesa F. oraz J. N - jednego z uczestników...

I SA/Bk 1798/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-16

świadomością wystawiała tzw. 'puste' faktury na rzecz spółki 'R.', której nigdy nie świadczyła żadnych usług. Otrzymując zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli...
tzw. 'pustych' faktur. Proceder ten kontynuowała przez kolejne 16 miesięcy aż do 31 grudnia 2016 r., W ocenie organu w sprawie nie miała miejsca sytuacja zapobieżenia...

III SA 909/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-26

'pustymi fakturami' zakupu tkanin i włókniny od Przedsiębiorstwa [...] 'E. należącego do J. S. w K. oraz w jednym przypadku firmy 'P.' K. S. ([...], ul. [...]) ujmując...
589.503,00 zł. W myśl bowiem przepisów art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku VAT, podatek naliczony wynikający tzw. 'pustych' - fikcyjnych faktur nie stanowi podstawy...

I SA/Bk 152/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-08-31

świadomego uczestnictwa Spółki w procederze wystawiania 'pustych' faktur, wystawionych przez Spółkę w okresie od kwietnia 2020 r. do grudnia 2020 r. na rzecz R. M. w łącznej...
z posługiwaniem się przez podatnika 'pustymi' fakturami, a ponadto uznaje, że żadna z tych okoliczności nie wystąpiła w stosunku do Spółki. W skardze wskazuje...

I SA/Łd 112/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-16

. i firmę D w S., które to faktury nie odzwierciedlały faktycznych transakcji i były tzw. 'pustymi' fakturami., W odwołaniu od powyższej decyzji spółka wnosząc o stwierdzenie...
przez firmy B i C, które były 'pustymi' fakturami. W powyższym zakresie organ powołał się również na zebrany przez organy ścigania w toku postępowania karnego materiał...

I SA/Bk 156/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-15

'pustymi fakturami' znając faktyczny ceł transakcji - uzyskanie korzyści podatkowej. Sporne nie odzwierciedlały bowiem żadnych czynności gospodarczych, a strona...
w procederze polegającym na obrocie 'pustymi fakturami', o czym świadczą przede wszystkim zeznania świadków., Odnosząc się do zarzutów strony w zakresie odmowy...

I SA/Bk 299/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-14

prawo Skarżącego do odliczenia podatku naliczonego z 'pustych' faktur., Analizując zeznania i wyjaśnienia M. B., pozyskane z toczącej się wobec niego kontroli podatkowej...
, że wystawiał 'puste faktury' m.in. Skarżącemu., Zdaniem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej powyższe dowody wskazują jednoznacznie, iż faktury wystawione przez M. B...

I SA/Bk 562/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-02-09

VAT., Z kolei Z. B. w złożonych zeznaniach wskazał, że współpraca z odbiorcami polegała początkowo na faktycznych dostawach, a następnie na wystawianiu 'pustych faktur...
od 3 do 5 cystern. Z. B. wskazał, że w procederze wystawiania pustych faktur uczestniczył P. P. i jego brat M. P., Podobne ustalenia organy poczyniły względem spółki B...

I SA/Bk 81/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-07-25

zakwestionowano prawo Skarżącego do odliczenia podatku naliczonego z 'pustych' faktur., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, że w 2013 r. Skarżący zarejestrował...
. wykazała, że wystawiał 'puste faktury' m.in. Skarżącemu. Także kontrola przeprowadzona w stosunku do T. B. wykazała, iż nie wykonał i nie mógł wykonać usług budowlanych...

I SA/Bk 648/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-09

czynności, które nie zostały dokonane. Faktury te są pustymi fakturami, które spółka wprowadziła do obiegu prawnego, a zatem zgodnie z art. 108 u.p.t.u. zobowiązana...
sprzedaży wystawione na rzecz T. sp. z o.o. za nieodzwierciedlające transakcji gospodarczych, czyli tzw. 'puste faktury'., Organ zwrócił uwagę, że wśród podmiotów biorących...
1   Następne >   +2   +5   +10   22