Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Po 548/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-27

posesji w B. o powierzchni [...] ha z 6 mieszkaniami, ale połowa stoi pustych, co jest przedmiotem sprawy. Ma samochód osobowy z 1998r., który jest 'na postoju' z uwagi...
na zły stan techniczny., Skarżący dołączył dokumentację źródłową w postaci przekazu pocztowego o wysokości emerytury, faktur za leki i media, decyzji o wysokości podatku...

II SA/Ka 3182/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-14

, że w tej dacie w miejscu gdzie obecnie stoi jedna z wiat był pusty plac powołane wyżej dowody i oświadczenia organ uznał za fałszywe i w związku z tym orzekł rozbiórkę obiektów...
faktur, potwierdzających zakup przez inwestora materiałów budowlanych z [...] nie świadczą o realizacji obiektów w [...] bowiem materiały po zakupieniu mogły być składowane...

IV SA/Po 668/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-14

obrazujące część terenu giełdy z pustym w znacznej mierze placem w celu wykazania, że ustalenia organów w zakresie właściciela obiektów, wymiarów obiektów...
[...] lutego 2019 roku przez pełnomocnika skarżącej faktury nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005 roku oraz faktury nr [...] z dnia [...] lipca 2005 roku. Podmioty wskazane...

II SA/Ke 653/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

linia SN obok nazwisk wpisane są adresy, na które miały zostać wysłane decyzje, ale przy rubryce działki nr ewid. 300 są tylko puste pola. Powyższe, zdaniem skarżącego...
budowy, protokoły, faktury itp.), iż były wykonywane w latach 1994-2000 roboty w ramach decyzji z dnia [...], Z akt sprawy nie wynikało bowiem, by decyzja z dnia [...] dawała...

II SA/Gl 307/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-29

, a zdjęcia ogólnie obrazują puste przestrzenie i brak zarysowań świadczących o jakimkolwiek użytkowaniu. Skarżąca wskazała, że widniejące na dokumentacji zdjęciowej kwiaty...
m.in. faktur za energię elektryczną za okres od 15 lipca 2016 r. do 14 lipca 2017 r. odnośnie budynku, będącego przedmiotem postępowania, jak również rachunku za usługi...

II SAB/Kr 88/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-03

nie posiada gospodarstwa rolnego. Obiekt w Z. stoi pusty, nie jest wynajmowany od 26 września 2004 roku. Skarżąca utrzymuje lokale, w których nadal prowadzi działalność...
przynosi prowadzona działalność., Skarżąca podała wysokość ponoszonych wydatków, lecz nie przesłała żadnego rachunku, czy faktury na potwierdzenie tych danych. Orzekający...

II SA/Kr 1074/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-06

fotografie nie przedstawiają pustego zbiornika , stąd też zarzuty skarżącej o różnej średnicy kręgów nie mogły być zweryfikowane. Z opinii technicznej dotyczącej wykonania...
od budynku mieszkalnego na działce nr 1 , była częściowo wypełniona).W.D. w trakcie oględzin przedłożył do wglądu fakturę VAT za wywóz nieczystości z dnia 21 października 2009...