Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 470/03 - Wyrok NSA z 2003-11-14

nie uczestniczył jako strona rzeczywistej umowy kupna - sprzedaży towaru, a wystawione faktury VAT były 'fakturami pustymi', nierodzącymi obowiązku zapłaty wykazanego...
te dotyczą 'pustych' faktur i prostują nabywcę, którym był 'E.-O.'., W odpowiedziach na skargi Izba Skarbowa wniosła o ich oddalenie i podtrzymała stanowisko zawarte...

SA/Bd 2075/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

przez skarżącą spółkę faktury na sprzedaż tego samego towaru firmie GO. były fakturami 'pustymi', nie dokumentującymi żadnych rzeczywistych transakcji między tymi podmiotami...
dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych - za nieuprawnione, bowiem w sytuacji, gdy odliczenia podatku dokonano na podstawie faktur 'pustych', a więc stwierdzających...

III SA 1883/01 - Wyrok NSA z 2003-02-20

faktura dokumentuje sprzedaż i nie ma zastosowania do tzw. pustych faktur. W związku z tym nie mogło mieć w sprawie miejsca ograniczenie wynikające z par. 54 ust. 4 pkt...
Jeśli upływ czasu między otrzymaniem faktury, a zaistnieniem okoliczności z art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...

III SA 2717/01 - Wyrok NSA z 2003-06-06

charakter fikcyjny i stanowiły jeden z etapów w łańcuszku firm wystawiających puste faktury w celu ominięcia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług., Ostateczną decyzję...
Nie można z jednej strony ocenić, iż wystawiona faktura dokumentuje czynność, która nie została dokonana - czynność fikcyjna /par. 54 ust. 4 pkt 5 lit...

III SA 2664/01 - Wyrok NSA z 2003-05-28

/. Problematyka tzw. pustych faktur budziła w orzecznictwie sądowym szereg kontrowersji, które zostały wyjaśnione dopiero w uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 22 kwietnia...
, będący podstawą opodatkowania podatkiem VAT, jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć...

III SA 1505/01 - Wyrok NSA z 2003-03-20

umowy najmu, a zatem związana była z działalnością gospodarczą podatnika., Fakt, że w okresie wypowiedzenia umowy lokal był już pusty, a skarżący przeniósł miejsce...
za miesiące II, IV-VII 1998 r. odliczył podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez 'SP' Sp. z o.o. O/O. - dotyczących zakupu oleju napędowego, 'K. Zegary...

III SA 2763/02 - Wyrok NSA z 2003-11-04

, stwierdzenie o braku dowodów potwierdzających faktyczny udział agentów przy zawieraniu kontraktów uznano za puste treściowo, podając jako przykład dowody z przesłuchań...
z dnia 29 października 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121 poz. 591 ze zm./ organ podatkowy skonstatował, że do ewidencji rachunkowej powinny być ujmowane takie faktury...

I SA/Gd 528/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-10-31

i za te wykonane usługi Fundacja nie wystawiła faktury sprzedaży i nie ujęła wartości wykonanych usług w przychodach. Z analizy rozrachunków z Zakładami Odzieżowymi 'B...
.' wynika, iż poza zapłatą w kwietniu 1997 r. przez te Zakłady za fakturę nr 227 z dnia 8 grudnia 1996 r. w kwocie 3.989,65 zł - w 1997 r. nie dokonywano innych płatności...