Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

I FSK 623/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

na zeznania Z. K., który w dniu 8 listopada 2011 r. przyznał, że wiedział, że jego zięć wystawiał puste faktury na rzecz różnych firm i prywatnych osób. Powyższe potwierdził...
dotyczące jego pracy w firmie zięcia, wynikało ostatecznie, że żadnych prac na jego rzecz w W. czy na S. nie wykonywał a ponadto zięć wystawiał 'puste faktury'. W tym zakresie...

I SA/Po 1122/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-02-05

faktycznych mających znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia poprzez twierdzenie, że skarżący wystawił tzw. 'pustą fakturę', w sytuacji, gdy odbiorca potwierdził...
oraz niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych obrotu - każdy wystawca tzw. 'pustej faktury' liczyć winien się z koniecznością zapłaty wykazanego w niej podatku...

I SA/Gd 1628/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-22

, że wykorzystywał dla osiągnięcia celów podatkowych tzw. puste faktury kosztowe., Podatnik zaskarżył powyższy wyrok w całości i w skardze kasacyjnej zarzucił Sądowi pierwszej...
, że podatnik w prowadzonej ewidencji księgowej ujmował faktury zakupu paliw płynnych, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i w związku...

I SA/Wr 1613/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

. 93 i 94 z późn. zm.) , bowiem faktury- za roboty wyburzeniowe nie odzwierciedlały stanu faktycznego - nie potwierdzają wykonania robót (są puste co do przedmiotu umowy...
, mechanizmu polegającego na przyjmowaniu do rozliczeń nierzetelnych faktur wystawionych przez inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą założoną wyłącznie w tym celu...