Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 111/21 - Wyrok NSA z 2022-03-15

w zakresie rzeczywistych kosztów postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Spółki w celu wyegzekwowania kwot podatku wynikających z pustych faktur w rozumieniu art...
) w zakresie pustych faktur, a także wyjaśnienie definicji podatku i niepodatkowej należności budżetowej popartą licznymi poglądami orzeczniczymi Trybunału Sprawiedliwości Unii...

III SA/Wa 751/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

w deklaracjach (do czego była zobowiązana) kwot obrotów i podatku należnego, wystawiała faktury VAT. Doszło wobec powyższego do wprowadzenia tzw. pustych faktur do obiegu...
'), określił Spółce w podatku od towarów i usług kwoty do zapłaty wynikające z wystawionych przez tę Spółkę faktur VA w miesiącu maju 2014 r. w wysokości 55200 zł oraz w miesiącu...

III SA/Wa 750/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

w deklaracjach (do czego była zobowiązana) kwot obrotów i podatku należnego, wystawiała faktury VAT. Doszło wobec powyższego do wprowadzenia tzw. pustych faktur do obiegu...
'), określił Spółce w podatku od towarów i usług kwoty do zapłaty wynikające z wystawionych przez tę Spółkę faktur VA w miesiącu maju 2014 r. w wysokości 55200 zł oraz w miesiącu...

I SA/Rz 275/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-28

, będacego bezpośrednią konsekwencją księgowania przez Spółkę tzw. pustych faktur VAT., Wymienione należności podatkowe nie zostały przez Spółkę uregulowane, a ich przymusowa...
Spółki tzw. pustych faktur - który to proceder zmierzał bezpośrednio do wyłudzenia nienależnego zwrotu VAT - ponosi on osobistą odpowiedzialność za zaległości podatkowe...

III FSK 4335/21 - Wyrok NSA z 2021-12-02

zostać wykonane w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Decyzja organu określająca wysokość zobowiązania podatkowego spółki, w związku wystawianiem pustych faktur...
zdaniem skarżącego, że w rzeczywistości taka była. Kierując spółką wystawiającą 'puste faktury' skarżący musiał mieć świadomość, że ciąży na spółce obowiązek zapłaty podatku...

III SA/Wa 514/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-09

dla ustalenia właściwego czasu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Sytuacja taka (przyjmowanie pustych faktur) ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową spółki i wobec...
dowodowego oraz niewyjaśnienie stanu faktycznego sprawy., W orzecznictwie jednolicie prezentuje się stanowisko, zgodnie z którym przyjmowanie do rozliczenia pustych...

III FSK 1459/21 - Wyrok NSA z 2022-12-13

, że skoro Skarżący miał wiedzę, że Spółka w transakcjach posługuje się ,,pustymi fakturami’’ dlatego też powinien zdawać sobie sprawę z wysokości zobowiązań podatkowych...

III SA/Wa 769/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-13

przez te podmioty nie dokumentowały rzeczywistych - zdarzeń gospodarczych. Były to tzw. puste faktury., DIAS stanął również na stanowisku, że spółka komandytowa nie dochowała...
, że spółka komandytowa była jednym z ogniw w łańcuchu podmiotów fakturujących fikcyjne dostawy złotej biżuterii, zaś stwierdzone fakturami ujętymi w księgach spółki...

III SA/Wa 1035/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

o zastosowaniu w sprawie Spółki art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) u.p.t.u., ponieważ Spółka odliczała podatek naliczony wykazany w 'pustych' fakturach (fakturach niedokumentujących...

III SA/Wa 1036/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

tej orzeczono m.in. o zastosowaniu w sprawie Spółki art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) u.p.t.u., ponieważ Spółka odliczała podatek naliczony wykazany w 'pustych' fakturach...
(fakturach niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych);, - T. nie zapłaciła podatku w terminie; nie uregulowała także zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę...
1   Następne >   2