Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

I FZ 280/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

przez stronę 'pustych' faktur VAT. Skarżący zaś uznaje za wartość przedmiotu zaskarżenia jedynie sporną sumę podatku naliczonego, mimo że zaskarża decyzję w całości i bezpośrednio...
należnego a kwotą tego podatku naliczonego ustaloną w toku kontroli, która to różnica wynosi 402.211 zł;, - kwoty podatku do zapłaty wynikającej z pustych faktur VAT...

I SA/Wr 257/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-30

podatkowe nie kwestionują, że nie była to 'pusta faktura', potwierdzają jaki towar był przedmiotem transakcji oraz, że inne dane na fakturze były prawidłowe, transakcje...
towaru na fakturze odnosi ten sam skutek, co pusta faktura, pomimo że taką fakturą nie była ani też w sprawie nie stwierdzono, że prawo do odliczenia VAT wiązało...

I FZ 77/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

procesowego, w postaci art. 216 P.p.s.a., poprzez przyjęcie, że w przypadku odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych uznanych za puste oraz określenia...
u.p.t.u., w związku z wystawieniem faktur sprzedażowych, które organ uznał za puste). Tymczasem, zdaniem autora zażalenia, spór w sprawie między skarżącym, a organem...

I FZ 176/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-31

odmówiono skarżącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych uznanych za puste oraz określenia zobowiązania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT...
od odpowiadających tym fakturom faktur sprzedażowych - wartość przedmiotu sporu stanowi suma kwoty podatku wynikającego z odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz kwoty...