Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I GSK 538/05 - Wyrok NSA z 2005-07-21

Volkswagen Passat, nr nadwozia [...], rok produkcji 1996, dołączając fakturę,, i zadeklarował koszty transportu poniesione za granicą w związku z przywozem towaru. Następnie...
1994 r. Nr 11, poz. 38), przekazał przedmiotową fakturę belgijskiej administracji celnej do dokonania ewentualnej weryfikacji. Na podstawie wyników dochodzenia okazało...

I GSK 1507/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

oraz zaplombowaniem wyraźnie widoczne są puste przestrzenie, wynikające z niezaładowania przez eksportera 261 kartonów wina, wskazujące na niepełne wypełnienie kontenera...
,, - że w przestrzeni ładunkowej kontenera, tuż przed jego zamknięciem oraz zaplombowaniem wyraźnie widoczne są puste przestrzenie, wynikające z niezaładowania...

III SA/Kr 1706/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-18

się w aktach sprawy dotyczy wjazdu tego pojazdu jako pustego do Polski w dniu 14 czerwca 2010 r. Zatem można domniemywać, że towar załadowany w K w dniu 19 kwietnia 2010 r...
. - okucia meblowe o wartości 92.085,00 zł, ujęty w fakturach VAT z dnia 19 kwietnia 2010 r. nr [...], [...] oraz [...]. Towar został załadowany na środek transportu...

I SA/Ol 233/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-28

, że pojazdy były tankowane głównie na bazie, zostawiano wieczorem puste, a rano były tankowane. Przeczyły temu również rozmowy telefoniczne między K. C. i Ł. K., z dnia...
należności celnych i podatkowych., Podał, że organ I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na dowodach w postaci zeznań świadków i wyjaśnień strony, faktur i dowodów...

I SA/Bk 163/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-06-21

ustalana jest dopiero po zważeniu pustych cystern po ich wyładunku w składzie podatkowym Skarżącego i powrocie do stacji S., W związku z powyższym ustalenie ilości towaru...
na składzie podatkowym i powrocie pustych cystern do ważenia, co powoduje, że faktyczne ich ważenie odbywa się w trybie art. 78 WKC., W ocenie Sądu, organ odwoławczy słusznie...

I SA/Bk 162/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-06-21

jest dopiero po zważeniu pustych cystern po ich wyładunku w składzie podatkowym Skarżącego i powrocie do stacji S. W związku z powyższym ustalenie ilości towaru poprzez...
pustych cystern do ważenia, co powoduje, że faktyczne ich ważenie odbywa się w trybie art. 78 WKC., W ocenie Sądu, organ odwoławczy słusznie zauważył, że ważenie cystern...

I GSK 1737/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

załączona faktura z dnia 30 czerwca 1998 r. nr [...] na kwotę 18963 NLG. Dyrektor Urzędu Celnego przyjął zgłoszenie celne jako odpowiadające wymogom formalnym określonym...
- firmą '[...]' BV. W oparciu o wyniki tej kontroli Prezes Głównego Urzędu Ceł zwrócił się do holenderskich służb celnych o weryfikację faktury załączonej do zgłoszenia celnego...

GSK 778/04 - Wyrok NSA z 2004-08-30

w dniu 16 czerwca 2003 r. pustych 10 cystern po rozładunku towaru stwierdzono nadwyżkę oleju o wadze 300 kg, która nie została zgłoszona organowi celnemu w celu nadania...
w dniach 14 i 16 czerwca 2003 r. cystern wypełnionych olejem napędowym i cystern pustych po rozładunku i wyliczył szczegółowo ilość w kg powstałych nadwyżek, jak i niedoboru...

III SA/Lu 578/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-19

o nr rej. [...] wynosiła 16.880 kg, a według pomiaru z dnia [...] czerwca 2010 r. masa tego pojazdu, ale pustego wjeżdżającego do RP, wynosiła 6.900 kg. W wyniku porównania...
masy towarów wynikającej z dokumentów (26.975,74 kg) ze wskazaniami wagi pojazdu ładownego i pustego ustalono, że na pojeździe mogło brakować około 17 ton towaru (16.880...

I SA/Rz 54/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-16

, że z obszaru neutralnego między szlabanami granicznymi Polski i Ukrainy na ich obszar celny wjeżdżają puste środki transportu ( załadowane po stronie polskiej ) lub clili...
w zgłoszeniach celnych ładowano bloczki betonowe. Ustalono, że w dniach bezpośrednio poprzedzających dokonanie zgłoszeń celnych wystawiane były faktury na zakup betonowych...
1   Następne >   3