Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SA/Ke 653/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

linia SN obok nazwisk wpisane są adresy, na które miały zostać wysłane decyzje, ale przy rubryce działki nr ewid. 300 są tylko puste pola. Powyższe, zdaniem skarżącego...
budowy, protokoły, faktury itp.), iż były wykonywane w latach 1994-2000 roboty w ramach decyzji z dnia [...], Z akt sprawy nie wynikało bowiem, by decyzja z dnia [...] dawała...

II SA/Gl 307/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-29

, a zdjęcia ogólnie obrazują puste przestrzenie i brak zarysowań świadczących o jakimkolwiek użytkowaniu. Skarżąca wskazała, że widniejące na dokumentacji zdjęciowej kwiaty...
m.in. faktur za energię elektryczną za okres od 15 lipca 2016 r. do 14 lipca 2017 r. odnośnie budynku, będącego przedmiotem postępowania, jak również rachunku za usługi...

II SA/Op 489/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-06

marca 2007 r. przeprowadzona została niezapowiedziana kontrola spornych lokali organ zaznaczył, iż w jej tracie ustalono, że kontrolowane pomieszczenia są puste i wykonywane...
były to pomieszczenia biurowe (pomieszczenie wystawiania faktur i biuro kierownika stacji), a obecnie jest to także pomieszczenie biurowe, w którym wystawiane są również faktury...

II SA/Kr 1074/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-06

fotografie nie przedstawiają pustego zbiornika , stąd też zarzuty skarżącej o różnej średnicy kręgów nie mogły być zweryfikowane. Z opinii technicznej dotyczącej wykonania...
od budynku mieszkalnego na działce nr 1 , była częściowo wypełniona).W.D. w trakcie oględzin przedłożył do wglądu fakturę VAT za wywóz nieczystości z dnia 21 października 2009...