Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

I SA/Gl 16/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...
do wniesienia skargi p o s t a n a w i a przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Postanowieniem z dnia 16 lutego...

I SA/Ol 470/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-03

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 lipca 2022r., nr 6/2022 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie...
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury (dalej jako IZ, Zarząd, organ) na lata 2007-2013 odmówił przywrócenia terminu do wniesienia wniosku...

I SA/Sz 408/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-24

[...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Zarządu Województwa [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu środków...
otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie na realizację projektu wraz z odsetkami p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia 13 maja...

II GZ 392/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-26

o przywrócenie terminu do uzupełnienia skargi w sprawie ze skargi M. K. na informację Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia [...] sierpnia 2010 r...
2011 r., sygn. akt III SA/Po 818/10 w pkt 1. odrzucił wniosek M. K. o przywrócenie terminu do uzupełnienia skargi na informację Zarządu Województwa W. z [...] sierpnia...

III SA/Łd 42/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-08

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Gminy Opoczno o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 czerwca...
terminowi do jej wniesienia., W dniu 23 września 2016 r. Gmina Opoczno wniosła zażalenie na powyższe postanowienie oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II SA/Sz 107/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-17

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ocenę Zarządu Województwa z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej...
gospodarki rybackiej p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu W dniu [...] r. J.S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na ocenę...

II GSK 3883/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-12

Gospodarczej wniosku Gminy W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2017 r. sygn...
oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem...

II GZ 749/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu w sprawie ze skargi M. sp. z o.o. w B. na decyzję Zarządu Województwa W. z dnia [...] marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie...
określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie; 2. przywrócić termin do wniesienia...

III SA/Łd 1014/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-17

. T. na postanowienie Zarządu Województwa [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala...
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako 'k.p.a.'), odmówił przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego...

II SA/Bd 1285/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-05-23

niejawnym wniosku A. B. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. B. na informację Zarządu Województwa [...] z dnia...
[...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej postanawia przywrócić termin. Wyrokiem z dnia 17 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   63