Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

IV SA/Wr 584/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-30

Ogólnokształcących w K. odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. B. K. w dniu 1 września 2009 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę...
skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia przedmiotowej skargi. W uzasadnieniu wniosku skarżąca wywodziła, że w dniu 26 czerwca 2009 r. rozstrzygnięty został konkurs...

II SA/Rz 112/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-12

na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P.P. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie...
stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego - postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu Pismem z dnia 19 lipca 2018 r. P.P. zwrócił się do Zarządu Powiatu...

III SA/Gd 210/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

postanawia: odmówić skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 9 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę S...
. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, że uchybiła terminowi nie ze swojej winy. Zarząd Powiatu nie pouczył jej o sposobie i terminie wniesienia...

III SA/Gd 211/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Rodzinie postanawia: odmówić skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 9 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił...
r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, że uchybiła terminowi nie ze swojej winy. Zarząd Powiatu nie pouczył jej o sposobie i terminie...

III SA/Gd 209/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu postanawia: odmówić skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia...
. Nr [...], ponieważ skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia., W dniu 24 marca 2016 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując...

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-26

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 maja 2014 r...
Ośrodka Wychowawczego w Ł. postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. k.p. Wyrokiem z dnia 23 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił...

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 maja 2014 r...
Ośrodka Wychowawczego w Ł. postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. k.p. Wyrokiem z dnia 23 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Bk 9/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-04-29

kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi E...
. W. na czynność Zarządu Powiatu A. w przedmiocie wypłaty należnej dotacji za lata 2005, 2006 i 2007 p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu. W piśmie z 18 kwietnia 2011...

IV SA/Gl 991/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-03

- rewalidacyjnych w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanawia: odmówić przywrócenia...
zespołu placówek szkolno- wychowawczo- rewalidacyjnych.., Pismem z dnia 7 czerwca 2017 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku...

I OZ 1022/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-09

włożyła wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Wnioskodawczyni podała, że przedmiotowa sprawa jest dla niej bardzo ważna, a odwołanie ze stanowiska...
października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odmówił przywrócenia terminu. Jak wskazał Sąd, podane przez skarżącą okoliczności nie pozwalają na przyjęcie...
1   Następne >   +2   6