Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I SA/Wa 1689/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-19

niejawnym wniosku E. L. i E. L. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy W. z dnia [...] marca 2009 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokali postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Postanowieniem z dnia 19...

II SA/Wa 611/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-08

. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Zarządu [...] W. z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie skierowania...
do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II SA/Wa 611/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

. K. sporządził i wniósł w imieniu skarżącej pismo procesowe, w którym podtrzymał złożony przez nią wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz wniósł...
do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z dnia 8 września 2009 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi, a tym samym...

II OZ 240/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

w Krakowie z dnia 30 września 2004 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nie zostało dotychczas przedstawione Naczelnemu Sądowi, Sygn. akt II OZ...

II OSK 492/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-28

na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny przywrócił termin do złożenia skargi kasacyjnej...
lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Należy stwierdzić, iż warunek o jakim mówi przepis art. 52...

II SA/Wa 1728/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-10

przewidzianego w art. 53 § 2 ppsa, zaś skarżący nie zwracali się z prośbą o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 2 ppsa, Sąd odrzuca skargę...
, skargą na akt lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący...

I SA/Kr 1306/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-07

na posiedzeniu w dniu 6 maja 2009r. Z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz. U. z 2001r...
to do przywrócenia w roku 2009 zgodnej z prawem relacji z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a doprowadziło jedynie do spełnienia wymogów w zakresie dopuszczalnego poziomu...