Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OZ 1184/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-04

postanowienie złożyła skarżąca, wnosząc o jego uchylenie i przyjęcie skargi do rozpoznania. Skarżąca wniosła także o przywrócenie terminu do złożenia skargi...
., W uzasadnieniu zażalenia skarżąca oparła się na argumentacji dotyczącej uzasadnienia wniosku o przywrócenie terminu, W odpowiedzi na zażalenie organ wniósł o jego oddalenie...

I OZ 615/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-30

o przywrócenie terminu., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie z dnia 18 lutego 2019 r., wezwano skarżącą do sprecyzowania, czy w/w pismo...
stanowi zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi, czy też wniosek o przywrócenie terminu do jej opłacenia. W odpowiedzi, skarżąca wskazała: 'wnoszę po pierwsze...

III OZ 792/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-13

., Odnosząc się natomiast do argumentacji w zażaleniu wskazać należy, że może ona ewentualnie stanowić argumentację wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...
skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 300 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. Korespondencja zawierająca powyższe wezwanie została...

I OZ 1049/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-28

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, jednakże takiego wniosku skarżący w sprawie niniejszej nie składali., Co mając na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny...
: P.p.s.a., uznał iż skarga została wniesiona po terminie, bowiem ostatnim dniem zachowującym termin do jej złożenia przez V. M. był dzień 21 października 2016 r. (piątek...