Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

III SA/Kr 714/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-01

lutego 2008r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska postanowieniem nr [...] z dnia 28...
lutego 2008r. odmówiła S. G. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] 2002r., Wydanie powyższego...

II OSK 1964/10 - Wyrok NSA z 2011-12-22

Lekarskiej w Krakowie z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. II OSK 1964/10...
z dnia [...] lutego 2008 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przytoczył...

II SA/Wa 2802/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. K. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] października 2011 r...
. nr [...] w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej postanawia -przywrócić termin do wniesienia skargi- Przedmiotem skargi A. K. jest orzeczenie Rejonowej...

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

niejawnym sprawy ze skargi S. G. na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia 28 lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
do wniesienia odwołania postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 1 kwietnia, 2009 r., sygn. akt...

III SA/Kr 574/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

2010 r. wniosku P. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. J. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej nr [...] z dnia 2 marca...
2007r. w przedmiocie zdolności do służby wojskowej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Rejonowa Wojskowa Komisji Lekarska orzeczeniem w sprawie...

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

2008 r. wniosku S. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi od postanowienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia 28.02.2008 r. w przedmiocie odmowy...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia przywrócić termin do złożenia skargi od postanowienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia 28.02.2008 r...

VIII SA/Wa 547/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-11

niejawnym sprawy z wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] stycznia 2011 r...
. Nr [...] w przedmiocie orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej postanawia : odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Pismem z dnia...

IV SA/Wr 616/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-29

wojskowej i inwalidztwa postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. Pismem z dnia 26 sierpnia 2010 r. R. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
zaskarżył w całości., W skardze zawarł jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Uzasadniając wniosek skarżący podał, iż terminowi nie uchybił z własnej...

III SA/Kr 498/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-17

niejawnym wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. D. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia...
[...], nr [...] w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 30...

II SA/Wa 367/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-25

, odwołanie od powyższego orzeczenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W uzasadnieniu tego wniosku przyznawał fakt złożenia odwołania po terminie...
i art. 80 Kpa. Zarzucał organowi nierozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania., W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie, podnosząc...
1   Następne >   +2   +5   8