Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Bd 312/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-28

niejawnym wniosku G. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi G. Ś. na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] lutego...
2016 r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd...

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-04

niejawnym wniosku Stowarzyszenia A w R. o przywrócenie terminu do uzupełniania braków formalnych zażalenia w sprawie ze skargi K. C. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii...
w [...] z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...], znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu - postanawia - odmówić przywrócenia terminu...

II SA/Go 1168/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.G. na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu...
[...] lipca 2017 r. Skarżący złożył odwołanie od wymienionego rozstrzygnięcia. W odwołaniu zawarł wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia., Postanowieniem...

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-27

niejawnym sprawy z wniosku R.K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2008r. Sygn...
'[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia...

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-21

niejawnym sprawy z wniosku R. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia '[...]' Sygn. akt...
od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki postanawia odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej WSA/pos.1- sentencja postanowienia...

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-03

z wniosku K. C. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie trzech jego odpisów przez Stowarzyszenie A w [...] w sprawie ze skargi...
zakładu p o s t a n a w i a odrzucić wniosek K. C. o przywrócenie terminu do złożenia trzech odpisów zażalenia przez Stowarzyszenie A z siedzibą w [...] Postanowieniem z dnia...

II SA/Kr 122/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-31

w [...] na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w [...] z dnia 8 grudnia 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1/ uchyla...
o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w N. z dnia 24 kwietnia 2016 r. nr [...] W uzasadnieniu prośby Spółka wskazała...

II SA/Kr 1150/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-03

grudnia 2015 r. wniosku A. J. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi A. J. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. z dnia 8 lipca...
2015 r. znak [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 2 listopada 2015 r. Sąd odrzucił skargę A. J...

II SA/Kr 121/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-31

w [...] z dnia 8 grudnia 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1/ uchyla zaskarżone postanowienie [...] Wojewódzkiego...
. do [....] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia 24 lutego 2016 r., Wskazał, że odwołanie zostało sporządzone...

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-12

o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Prawomocnym postanowieniem z dnia '[...]' Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia...
. Wprawdzie wraz z zażaleniem skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, lecz prawomocnym postanowieniem Sądu z dnia '[...]' odmówiono...
1   Następne >   +2   5