Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SAB/Gd 271/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-06

konserwatorskich w odniesieniu do projektu przebudowy zabytkowego mostu postanawia oddalić wniosek skarżących o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi. Ł. B...
27 grudnia 2013 r. skarżący wnieśli o przywrócenie terminu do uzupełnienie braków formalnych skargi, których dotyczyło zarządzenie z dnia 29 listopada 2013 r...

II SAB/Gd 271/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-01

w wykonaniu zarządzenia z dnia 4 listopada 2013 r., W dniu 31 grudnia 2013 r. wpłynął także do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków. Wniosek ten został...
z dnia 4 listopada 2013 r. w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi., Przesyłki zawierające powyższe wezwanie skarżący odebrali w dniach...

II SA/Kr 1570/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-08

również wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, który Sąd orzekający w niniejszym składzie postanowił go uwzględnić. Za takim rozstrzygnięciem przemawia...
wyjaśniającej jego istotę. Termin do wniesienia skargi do sądu został przywrócony skarżącej z innego powodu, niż to wynika z omawianego w tym miejscu zarzutu., Mając...

II SA/Gl 434/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-10

z uchybieniem terminu, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. wnieśli o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z uwagi na okoliczność, iż nie złożyli skargi w terminie...
ich o dokonanej czynności. Wskazali, że skargę wnieśli z zachowaniem ustawowego terminu, którego bieg należy liczyć od dnia odbioru przez skarżących wskazanych powyżej zawiadomień...

II SA/Gl 432/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-10

, iż skarga została wniesiona z uchybieniem terminu, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. wnieśli o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z uwagi na okoliczność...
, iż nie złożyli skargi w terminie bez swojej winy., Ponadto w oparciu art. 106 § 3 p.p.s.a. skarżący wnieśli o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z wymienionych kolejno...

II SA/Gl 441/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-10

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z uwagi na okoliczność, iż nie złożyło skargi w terminie bez swojej winy., Ponadto w oparciu art. 106 § 3 p.p.s.a. skarżący...
., Skarżące Nadleśnictwo z ostrożności procesowej, na wypadek uznania przez Sąd, iż skarga została wniesiona z uchybieniem terminu, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. wniosło...

II SA/Gd 895/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-24

oraz wskazania realnego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac - w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W wyznaczonym terminie Spółka nie przesłała...
w których zobowiązał inwestora - najemcę lokalu usługowego - do usunięcia wszystkich urządzeń zamontowanych bez pozwolenia organu i przywrócenia drewnianych skrzydeł stolarki okiennej...

II SAB/Kr 346/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-20

[...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. do załatwienia sprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wydania orzeczenia uwzględniającego skargę oraz zasądzenie na rzecz...
, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, nie wykonuje ich w terminie określonym przez te przepisy. (...) Strona wnosząca do organu administracji publicznej żądanie...

II SA/Kr 1041/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-30

terminu określonego w art. 53 § 2 p.p.s.a., Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy należy wskazać, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece...
administracyjnego w zakreślonym ustawą terminie 30 dni wraz ze skargą i odpowiedzią na skargę kompletnych i uporządkowanych akt sprawy. Z przepisem tym koresponduje...

II SA/Kr 1274/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-22

obiektu i zadaniem tut. Urzędu jest dążenie do przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego i zachowanie w maksymalnym stopniu substancji pierwotnej., Opisaną wyżej czynność...
w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący...