Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Rz 1100/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-07

., nr [..] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wniosku T.W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi - p o s t a n a w i a - odrzucić...
. wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w zakresie brakujących odpisów skargi,, 3. wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym...

III SA/Kr 923/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala Decyzją z dnia [...] 2008 r., znak: [...], Powiatowy Inspektor Sanitarny...
cmentarzu., Odwołanie od tej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia złożyła M. K. zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisów prawa...

III SA/Kr 275/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

niejawnym wniosku Z. O. Z. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] znak...
[...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej p o s t a n a w i a przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych skargi. W skardze z dnia 17.01.2008r. Z. O. Z. wniósł...

III SA/Kr 923/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-20

niejawnym sprawy z wniosku M. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora...
Sanitarnego z dnia 30 czerwca 2009r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a przywrócić M. K. termin do uiszczenia wpisu...

IV SA/Gl 506/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-17

wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej postanawia odmówić przywrócenia terminu. Wyrokiem z 9 grudnia 2008 r. Wojewódzki Sąd...
od wyżej wskazanego wyroku, w treści której zawarty był również wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Uzasadniając wniosek pełnomocnik skarżącego podniósł...

III SA/Kr 249/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-02-06

Sanitarnego w K. z dnia 30 grudnia 2005r. nr: [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania l uchyla zaskarżone postanowienie , II zasądza od Państwowego...
rozpoznania., Jednocześnie wraz z wniesieniem odwołania złożono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Jako uzasadnienie wniosku wskazano na okoliczność...

II SA/Rz 286/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

niejawnym sprawy z wniosku, o przywrócenie terminu do uzupełniania braków formalnych skargi sądowoadministracyjnej T. W., na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora...
Sanitarnego z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej -postanawia- przywrócić termin do uzupełnienia braków...

III SA/Kr 950/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-29

niejawnym wniosku M. L.-W. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2009r., sygn...
. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a : odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2009r. Wojewódzki Sąd...

III SA/Kr 850/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

niejawnym wniosku T. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2007r. sygn...
a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 21.11.2007r. sygn. III SA/Kr 850/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę T...

III SA/Kr 880/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-26

lutego 2008 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi pełnomocnik...
, początkiem biegu terminu do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej był dzień 30 czerwca 2009 r., bowiem w tym dniu zbadał on akta sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   25