Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

I OSK 3332/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 14 czerwca 2018...
roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił postanowienie [...] z [...] stycznia 2018 roku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia...

I OZ 1494/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-29

o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 585/15 w sprawie ze skargi J.R. na postanowienie Podkarpackiego...
września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił wniosek J.R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

III SA/Po 12/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-17

przywrócenia terminu do wniesienia skargi postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...
o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji Starosty z dnia [...]., Postanowieniem z dnia [...] nr [...] organ II instancji odmówił przywrócenia terminu...

III SA/Kr 471/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-14

niejawnym sprawy z wniosku J. F. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi J. F. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego...
i Kartograficznego z dnia 2 lutego 2012 r. znak [...] w przedmiocie ewidencji gruntów postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III SA/Lu 243/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-23

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie...
, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku M. D. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] października 2003 r...

II SA/Rz 585/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-08

na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 585/15 w sprawie ze skargi J.R....
administracyjnego - postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 585/15 Wyrokiem z dnia 8...

I OZ 1329/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-15

/Go 586/19 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi L. B. i S. B. na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że wnioskami z dnia 22 marca 2019 r. L. B. i S. B. wystąpili o przyznanie prawa pomocy...

VIII SA/Wa 695/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-06

. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] z dnia [...] maja...
2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu Postanowieniem...

II SA/Go 586/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-11

2020 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L.B. i S.B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego...
i Kartograficznego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi. Wnioskami z dnia [...] marca 2019 r...

II SA/Go 586/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-11

. na posiedzeniu niejawnym wniosku L.B. i S.B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi L.B. i S.B. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   61