Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OZ 449/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-12

1) Jednoczesne złożenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi oraz wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi, nie powinno prowadzić...
do odrzucenia tego wniosku na podstawie art. 88 p.p.s.a., jako niedopuszczalnego., 2) W takim przypadku wniosek o przywrócenie terminu podlega rozpoznaniu po uprawomocnieniu...

II SA/Wr 856/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-17

D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. I. uchyla zaskarżone...
postanowieniem z dnia [...] r. Nr [...], po rozpatrzeniu wniosku J.R.K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru...

II SA/Gd 783/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-29

odrzucić wniosek skarżącej E. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 lipca 2009 r. E. K. złożyła...
do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego prośbę o 'przywrócenie terminu dotyczącego dalszego biegu sprawy'. Pismo to wpłynęło do organu w dniu 11 sierpnia 2009 r...

II OZ 1242/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. J. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
października 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 1507/14 odmówił W. J. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję M. Wojewódzkiego...

II SA/Wr 620/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
., I.P. pismem z dnia 30 marca 2017 r. złożyła odwołanie od decyzji PINB z dnia [...] r. nr [...], przy czym w odwołaniu tym zamieściła również wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Ol 900/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie rozbiórki pawilonów handlowych - przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę. WSA/wyr.1...
- sentencja wyroku Postanowieniem z dnia '[...]'września 2006r. Nr '[...]' Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku L. K. o przywrócenie terminu...

II SA/Wr 123/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-17

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] grudnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę w całości...
[...].10.2017 r. strona zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z [...].07.2017 r. Wyjaśniła, że o uchybieniu tego terminu...

II SA/Wr 834/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-11

na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
we Wrocławiu postanowieniem z dnia [...] r. Nr [...], po rozpatrzeniu wniosku S.S. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru...

II OZ 972/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia...
lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił wniosek F. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II SA/Gd 831/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-05

. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 września 2008 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu...
na które wniesiono zażalenie oraz podanie, czy łącznie z zażaleniami składają wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażaleń., W piśmie tym zawarto również pouczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100