Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Wa 101/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-12

wniosku Z. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji [...] z dnia...
[...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie oceny stanu zdrowia w zakresie dotyczącym ustalenia zdolności do służby postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi...

II SA/Wa 1650/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

wniosku P. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w {...] z dnia...
[...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie określenia zdolności do służby w Policji postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2010...

IV SA/Po 878/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-06

wskazał, że Jego 'prośba nie została uwzględniona odnośnie przywrócenia terminu przez Urząd Wojewódzki w P.- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji z uwagi na uchybienie...
, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, przez nieuzasadnione nie przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, gdy Odwołujący uchybił terminowi bez swej winy; art. 125...

III SA/Łd 349/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-09-08

terminu do wniesienia odwołania., M. W. w skardze na to orzeczenie wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Wyjaśnił, że miał świadomość, iż przekroczenie...
., Stwierdziła też, że nie znalazła podstaw do przywrócenia terminu., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skargę należało uwzględnić, z innych...

IV SA/Gl 85/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-10

i jako taki podlegać może przywróceniu. Ustawodawca jednak uzależnił tę możliwość od złożenia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu określając nadto w art. 87 wyżej...
wskazanej ustawy szczegółowe warunki, od których spełnienia zależy możliwość przywrócenia terminu do wykonania określonej czynności., Skarżący nie wystąpił ze stosownym...

II SA/Wa 1374/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

. 1270 ze zm.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie., W niniejszej sprawie J. S...
[...] listopada 2007 r., Zestawiając datę doręczenia powyższego orzeczenia z datą wniesienia skargi należy stwierdzić, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu...

II SA/Wa 1768/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

uzasadnienie wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Skarżący złożył taki wniosek wraz ze skargą, jednakże zarządzeniem z dnia 25 marca 2009 r. sygn. akt II SA/Wa...
, poz. 1270 ze zm.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie., W niniejszej sprawie...

II SA/Ol 949/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-20

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej czy też skargi o wznowienie postępowania. W takim postępowaniu strona nie powinna być pozbawiona możliwości...
kończącego postępowanie w sprawie, na przykład poprzez złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej czy też skargi o wznowienie postępowania...

II SA/Wa 1650/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-01

przysługuje prawo złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do Sądu, zgodnie z art. 86-88 cytowanej ustawy. ...
się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie., Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi liczony jest od dnia doręczenia stronie...

II SA/Wa 101/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-17

do jej wniesienia ulega automatycznemu przedłużeniu, jednak okoliczność ta może stanowić podstawę do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Wobec...
zdolności do służby, skargę na wyżej wymienione orzeczenie należało odrzucić z powodu jej wniesienia po upływie przewidzianego prawem terminu., Stosownie...
1   Następne >   2