Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II SA/Bk 412/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-08

stycznia 2014 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym wniosku E. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi...
Postanowieniem z dnia 20 listopada 2014 r. wydanym w sprawie niniejszej tutejszy sąd odrzucił wniosek E. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi wskazując...

I OZ 141/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi E. K. na czynność Wójta Gminy D. z dnia [...] marca 2014...
Administracyjny w Białymstoku odrzucił wniosek skarżącego E. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi wskazując, że wniosek ten został złożony po upływie siedmiodniowego...

I SAB/Łd 15/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-01

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A. S. na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie...
wniosku o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 i 2016 rok postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. A. S...

II SA/Wa 2410/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

. M. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi M. M. na odmowę Wójta Gminy N. zapewnienia transportu małoletniemu K. M. postanawia - odmówić...
przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego Pismem z dnia 26 listopada 2013 r. M. M., reprezentowana przez pełnomocnika adw. I. M., złożyła do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Go 791/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-08

niejawnym wniosku W spółka z o.o. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi W. spółka z o.o. na niesprecyzowaną czynność Wójta Gminy...
postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W dniu 30 listopada skarżący wniósł drogą elektroniczną, za pośrednictwem...

I SA/Op 133/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-27

2021 r., nr Fn 3123.1.123.2021 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Zaskarżonym postanowieniem...
w skrócie 'op' Wójt Gminy Łambinowice odmówił T. S. (dalej określanego jako: strona, skarżący, wnioskodawca) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

IV SAB/Wr 255/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-16

2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku E. Ż. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ż. w przedmiocie zatwierdzenia konkursu...
na dyrektora szkoły postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 27 lutego 2014r., sygn.akt IV SA/Wr 704/13 oddalił...

I OZ 1035/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 28 lutego 2011 r...
w Warszawie odrzucił wniosek J. S. z dnia 7 listopada 2011 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SAB/Kr 27/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

niejawnym wniosku A. W. o przywróceniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. W. na bezczynność Wójta Gminy B postanawia: odmówić przywrócenia terminu...
B. G. wniósł w imieniu skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 1 lipca 2013r., sygn. akt III SAB/Kr 27/13. Do wniosku została...

II SAB/Wa 126/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.S. z dnia 7 listopada 2011 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
, radcy prawnego B. B., aplikant radcowski dokonał w Sądzie przeglądu akt sprawy., Wnioskiem z dnia 7 listopada 2011 r. pełnomocnik skarżącego wniósł, o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   71