Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 40/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-14

[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Przedmiotem sporu jest postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego...
.), po rozpatrzeniu prośby G. C. , o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w P. z dnia [...] r., znak...

II GZ 31/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] sierpnia 2018 r...
przywrócił K. M. termin do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] sierpnia 2018 r. w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej...

III SA/Gl 40/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-25

niejawnym sprawy sprawy ze skargi G.C. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
do wniesienia odwołania w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu...

III SA/Gl 1552/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-13

w W. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ruchu zakładu górniczego (postanowienia o odmowie przywrócenia terminu...
''A' Sp. z o.o. z siedzibą w Wiślince, odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w P. z dnia [...]r...

II GZ 497/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-20

przywrócenia terminu w sprawie ze sprzeciwu M. S. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] października 2018 r. nr [...], [...] w przedmiocie opłaty podwyższonej...
III SA/Gl 23/19, odmówił M. S. przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie...

III SA/Gl 784/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-11

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej opłatę podwyższoną za wydobycie kopaliny bez koncesji oddala skargę. Postanowieniem...
z dnia [...] r., znak: [...], Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - dalej organ - odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania J.K. -zwany dalej stroną od decyzji...

III SA/Gl 605/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-02

[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. P. L.- dalej strona, skarżący - wniósł skargę...
na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach - dalej, organ - odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu...

II GZ 514/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-19

uiszczony. W tej samej dacie skarżący skierował do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia tej opłaty wskazując, że w dniu 15 września 2022 r. wykonał przelew...
za pośrednictwem Poczty Polskiej., Postanowieniem z dnia 10 października 2022 r., sygn. III SA/Gl 364/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił przywrócenia terminu...

III SA/Gl 838/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

górniczego (odmowy dopuszczenia stowarzyszenia do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony) w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
kasacyjnej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 5 marca 2013 r. wpłynęła skarga...

II SA/Gl 194/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-29

wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu. Pismem z dnia 5 lutego 2016 r...
skarżąca zawarła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, do wniosku dołączyła oświadczenie, że wartością przedmiotu zaskarżenia w niniejszej...
1   Następne >   +2   6