Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 511/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-03

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi I. I. na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w [...] z dnia [...] kwietnia...
[...] marca 2008 r. I. I., występujący w sprawie jako strona skarżąca, wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

III SA/Łd 722/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-16

. na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone...
1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) odmówił H. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Komendanta...

IV SA/Gl 392/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-11

wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej Wojewódzki Sąd...
doręczony skutecznie pełnomocnikowi w dniu [...] (k. 68)., Następnie skarżący pismem nadanym w dniu [...] wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...

II SA/Bd 532/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-12-06

niejawnym wniosku R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2012r...
ustalonej kategorii zdolności do służby wojskowej postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2012r. Wojewódzki Sąd...

II SA/Bd 933/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-09

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. Ż. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Szefa [...] Sztabu Wojskowego w [...] z dnia [...] maja 2006 r...
. nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia postanawia odmówić przywrócenia terminu. Pismem z dnia 5 lipca 2010 r., uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2010 r., A. Ż. skierował...

I OZ 794/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2007...
. pozostawił bez rozpoznania wniosek I. I. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, wskazując w uzasadnieniu, że złożony przez skarżącego wniosek o przywrócenie...

I OZ 775/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-14

. U. z 2016 roku, poz. 718 ze zm., dalej: p.p.s.a.) odmówił J. A. B. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu...
oraz informacją o treści art. 219 § 2 p.p.s.a. zostało zwrócone skarżącemu w dniu 9 lutego 2017 roku. W dniu 16 lutego 2017 roku J. A. B. wniósł o przywrócenie terminu...

II SO/Bd 1/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-20

niejawnym wniosku skarżącego o przywrócenie terminu wniesienia zażalenia od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2009r., sygn...
. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z dnia 9 marca 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił wniosek K. C. o wymierzenie...

III SA/Łd 1122/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-14

2012 r. Natomiast skarżący wniósł zażalenie w dniu 18 października 2012 r., a więc z uchybieniem terminu. Strona nie wnioskowała o przywrócenie terminu do wniesienia...
. wniósł o stwierdzenie, że Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Ł. był wyłączony na podstawie art. 24 § 3 kpa. oraz przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...

III SA/Łd 735/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-16

. H. P. złożył w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Ł. dwa pisma, datowane na dzień [...] r. zatytułowane 'dot.:przywrócenia terminu odwołania' oraz 'dot. :odwołanie...
na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki A, kierunek Informatyka., W uzasadnieniu pisma zawierającego wniosek o przywrócenie terminu strona podniosła...
1   Następne >   +2   +5   +10   20