Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 2482/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

Cudzoziemców z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowieniem z [...] lipca...
. Nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie cudzoziemce zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

II OSK 2874/21 - Wyrok NSA z 2022-09-22

. nr DL.WIIIPO.410.4621.2019/MBa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 1...
listopada 2018 r. pozostawił wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy bez rozpoznania., Cudzoziemiec wnioskiem z 14 grudnia 2018 r. wniósł o przywrócenie terminu...

II OZ 363/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

/Wa 441/15, o przywróceniu terminu M. Z. do złożenia pełnomocnictwa oraz uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] listopada...
2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wydaleniu postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie w części dotyczącej przywrócenia terminu...

II OSK 57/22 - Wyrok NSA z 2022-09-06

do uzupełnienia braków formalnych wniosku jako terminu procesowego ma zastosowanie instytucja przywrócenia terminu (art. 58 i art. 59 k.p.a.). Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
., nr DL.WIIPO.410.7596.2020/PP/II w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wa 637/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-04

niejawnym wniosku M.V. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi M. V. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z [...] stycznia 2018r...
. nr [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do powrotu postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z 10 kwietnia 2018r. Wojewódzki Sąd...

II OZ 1052/20 - Wyrok NSA z 2020-12-09

o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi Y. N. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] maja 2019 r...
. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do powrotu postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i umorzyć postępowanie o przywrócenie terminu. W dniu 8 lipca 2019 r. Y. N., reprezentowany...

IV SA/Wa 2611/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

M.E. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M.E. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców...
o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy., W odpowiedzi na wezwanie Sądu, skarżąca pismem z dnia 29 stycznia 2016 r. podtrzymała...

II OSK 26/22 - Wyrok NSA z 2022-11-24

marca 2021 r. nr DL.WIPO.410.809.2019/IE w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
2021 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełniania braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, uchylił zaskarżone postanowienie...

IV SA/Wa 2651/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-21

wniosku H. H. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi H. H...
przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie i doręczenia uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II OZ 617/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-20

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi [...] na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] stycznia 2017...
do tego, że kwestia winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi podlega ocenie w przypadku złożenia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu, skarżący pismem...
1   Następne >   +2   +5   +10   72