Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

VI SA/Wa 1175/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

Służby Cywilnej z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. oddala skargę; 2...
. nr [...] [...], po rozpatrzeniu wniosku A. S., na podstawie art. 59 w zw. z art. 58 oraz art. 134 w zw. z art. 127 § 3 kpa, postanowił:, 1. odmówić przywrócenia terminu...

I OZ 134/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-06

wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie konkursu...
IV SA/Wa 2444/05 odrzucił wniosek skarżącego A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia tego Sądu z dnia 5 lutego 2007 r. o odrzuceniu...

IV SA/Wa 2147/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-10

Cywilnej z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega...
. Szef Służby Cywilnej po rozpatrzeniu wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Wojewódzkiego Sądu...

IV SA/Wa 1725/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-12

niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2014 r...
w Warszawie z dnia 18 stycznia 2005 r. sygn. akt II SA/Wa 2183/04 postanawia przywrócić termin do złożenia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 22 września 2014 r...

I OZ 703/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-26

wniosek A. S. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na pismo Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] stycznia 2002 r., znak [...] postanawia: oddalić zażalenie. A. S. w dniu...
o przywrócenie terminu stwierdzając, że został złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SA/Wa 2731/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] stycznia 2002 r. znak...
[...] stycznia 2002 r., nr [...] wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżący wskazał, że żaden termin nie rozpoczął biegu, jednak z ostrożności...

I OZ 796/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

do wniesienia skargi o wznowienie postępowania. Pismem z dnia 30 kwietnia 2014 r. A. S. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie...
, odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowego. Sąd stwierdził, że brak winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie...

VII SA/Wa 1933/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-10

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] stycznia 2002 r. znak: [...] postanawia: odrzucić wniosek A. S. o przywrócenie terminu...
terminie do wniesienia tej skargi., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu skarżący podniósł, że Sąd Okręgowy w W. [...] Wydział Pracy wydał w dniu [...] lipca...

I OZ 114/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

1319/14 o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi A. S. o wznowienie postępowania...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pozostawił bez rozpoznania wniosek A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu...

IV SA/Wa 2444/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2007...
postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej . Postanowieniem z dnia 5 lutego 2007 r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. S...
1   Następne >   +2   +5   +10   13