Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 1509/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

[...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2...
', odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji własnej z dnia [...] listopada 2009 r. w przedmiocie mianowania B. K. na stopień [...] w korpusie...

II SA/Wa 1157/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-25

wniosku M. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby celnej...
postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi - Decyzją z dnia [...] marca 2010 r. Szef Służby Celnej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia...

I OZ 991/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-07

wniosek o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej z dnia (...) stycznia 2002 r. znak: (...) postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem...
z dnia 10 października 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 1933/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II SA/Wa 772/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-27

Służby Celnej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zaskarżone...
Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), odmówił K. S. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Wa 273/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

zachowany., Nadto Szef Służby Celnej podkreślił, że funkcjonariusz celny w złożonym odwołaniu nie zawarł wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, a tym samym...
brak jest jakichkolwiek podstaw do zastosowania przez organ odwoławczy art. 58 i art. 59 k.p.a., tj. przepisów normujących instytucję przywrócenia terminu do dokonania...

V SA/Wa 2232/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-05

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sprawy ze skargi [...] sp. jawna [...] z siedzibą w [...] na decyzję Szefa Służby Celnej...
z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

II SA/Wa 1551/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Ł. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Ł. P. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...] maja 2011 r...
. nr [...] w przedmiocie zwolnienia za służby postanawia -przywrócić termin do wniesienia skargi- Postanowieniem z dnia 18 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w Warszawie...

II SA/Wa 411/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-03

z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego -oddala skargę - Szef Służby Celnej...
Służby Celnej z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] a dotyczącej przywrócenia terminu do złożenia odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego Dyrektora Izby Celnej w B...

II SA/Wa 1720/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-10

J.R. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 r. o sygn...
celnego w korpusie aspirantów Służby Celnej postanawia odmówić przywrócenia terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 15 stycznia...

V SA/Wa 4574/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-10

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi C. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...] września 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej postanawia: - przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi Pismem z dnia [...] października 2015 r. C. (dalej...
1   Następne >   +2   +5   +10   28