Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 790/17 - Wyrok NSA z 2019-03-13

grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej...
przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia uchylił zaskarżone postanowienie., I.2. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 19 marca...

III SA/Wa 2050/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

Administracji Skarbowej z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie przedłużające termin...
2021 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia., W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku pełnomocnik wyjaśnił, że Skarżąca w dniu 26 maja 2021 r...

I GZ 170/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-10

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A sp. z o.o. w W. na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] listopada...
2020 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej postanawia: oddalić zażalenie...

V SA/Wa 1583/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-14

wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w [...] na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej...
WSA w Warszawie 30 listopada 2018 r. Skarżąca wniosła zażalenie na to postanowienie oraz wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi...

II SA/Wa 1841/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-07

niejawnym wniosku W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi. W dniu [...] lipca 2019 r. W. K. (dalej jako skarżący) złożył do Wojewódzkiego...

III FSK 193/21 - Wyrok NSA z 2021-12-17

przywrócenia terminu do wniesienia skargi na czynność zabezpieczającą uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd...
na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi na czynność zabezpieczającą., W uzasadnieniu...

I FSK 707/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

złożyło wniosek o przywrócenie 14-dniowego terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, przewidzianego w art. 52 § 3 p.p.s.a., który to termin upłynął...
w dniu 25 sierpnia 2016 r., Minister Rozwoju i Finansów postanowieniem z dnia 26 września 2016 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o przywrócenie terminu...

III SA/Wa 1246/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

wniosku A.W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A.W. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] listopada 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne postanawia: odmówić stronie skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi A.W. (zwany dalej: 'Skarżącym') wniósł...

II FZ 459/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 281/17 w zakresie odmowy przywrócenia terminu w sprawie...
281/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił M. D. (dalej 'strona', 'skarżący') przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od jego skargi...

III OSK 1499/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-26

Ogólnoadministracyjnej wniosku K. K. o przywrócenie terminu do złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2022 r...
., nr 2201-IPK-2.111.51.2021 w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną...
1   Następne >   +2   +5   +10   20