Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OZ 363/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Z. N. przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10...
r. pełnomocnik skarżącego - adw. I. W. - wniósł skargę kasacyjną od wyżej wskazanego wyroku z dnia 10 listopada 2009 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...

I OZ 744/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

skarżącej Fundacji P. z dnia 26 lipca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy., Odpis...
. o sygn. akt II SAB/Wa 657/13 odrzucił skargę., Jak wskazał Sąd, w rozpoznawanej sprawie termin do wniesienia skargi kasacyjnej rozpoczął bieg w dniu 24 marca 2014 r. - tj...

I OZ 344/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Nr [...] Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym został powiadomiony o terminie zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej z dniem [...] marca 2009 r...
.). Decyzja taka może więc być wzruszona w ramach postępowania odwoławczego bądź sądowoadministracyjnego, w efekcie czego może nastąpić przywrócenie żołnierza do służby...

I OSK 195/08 - Wyrok NSA z 2009-01-26

i zobowiązał wskazany organ do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy., W uzasadnieniu orzeczenia...
od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 kpa). Organ administracji publicznej pozostaje w bezczynności w każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym...

I OSK 2/11 - Wyrok NSA z 2011-05-11

groszy. W przypadku zaś przywrócenia w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej dodatku za wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych lub analityczno...
-informacyjnych w SKW jego wysokość wyniosłaby iloczyn liczb 0,1 i 750 czyli 75 zł. Z powyższego jednoznacznie wynika, że przywrócenie żołnierzowi dodatku specjalnego...