Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

IV SA/Wa 2708/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-04

niejawnym wniosku G. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G. J. na uchwałę Sejmiku Województwa [...] z dnia [...] lipca 2014 r...
z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi (data nadania przesyłki 9 listopada 2015 r.)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje...

II SA/Lu 92/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-21

niejawnym sprawy ze skargi O. D. na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia [...] r., nr [...], w przedmiocie stypendium sportowego - w zakresie wniosku O. D. o przywrócenie terminu...
., nr [...], w przedmiocie stypendium sportowego. Jednocześnie skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył...

II OZ 197/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

2708/15 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G. J. na uchwałę Sejmiku Województwa [...] z dnia [...] lipca 2014 r...
Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek G. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G. J. na uchwałę Sejmiku Województwa [...] z dnia...

II SA/Lu 92/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-04

niejawnym sprawy ze skargi O. D. na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia [...]., nr [...], w przedmiocie stypendium sportowego - w zakresie wniosku O. D. o przywrócenie terminu...
. przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 92/17. O. D. wniósł...

II SAB/Po 128/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-17

niejawnym wniosku J. D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Sejmiku Województwa w przedmiecie utworzenia obszaru...
ograniczonego użytkowania postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu. /-/ I. Paluszyńska Pismem z dnia 27 października 2018 r. J. D. (zwany dalej 'skarżącym') złożył...

II SA/Sz 1264/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-02-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie z jej skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie...
podziału Województwa Z. na obwody łowieckie postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd...

III SA/Wr 444/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-11

o dofinansowanie projektu '[...]', wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: przywrócić termin. Zaskarżone rozstrzygnięcie Zarządu...
. (nadanym w dniu [...] lipca 2014 r.) strona skarżąca złożyła skargę na opisane wyżej rozstrzygnięcie, wnosząc jednocześnie, o przywrócenie terminu do jej złożenia...

III SA/Wr 119/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-11

z tytułu dofinansowania projektu, wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Decyzją z dnia [...] r...
wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu wniosku podano, że skarga została prawidłowo zaadresowana i podpisana przez Burmistrza Gminy w dniu [...] r...

III SA/Wr 654/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-05

2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Miasta i Gminy M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Miasta i Gminy M. na czynność Zarządu Województwa...
D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. Pismem z dnia [...] r., doręczonym...

III SA/Wr 197/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej; II. odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej. Zarządzeniem...
terminu do uzupełnienia braków formalnych niniejszej skargi kasacyjnej., Zasadność wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik organu argumentował tym, że wezwanie...
1   Następne >   +2   +5   11