Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

III SA/Lu 294/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-01-20

skarżącej z dnia 8 czerwca 2020 r. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 grudnia 2019 r. sygn. akt III SA/Lu 294/19 o odrzuceniu skargi postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia...

III SA/Łd 50/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-19

ta została doręczona stronie w dniu 3 lutego 2015r. Pismem z dnia 9 września 2015r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dziekana...
[...] niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminowi do wniesienia odwołania - powołał przede wszystkim treść art. 58 § 1 i § 2 k.p.a. regulujący instytucję przywrócenia terminu...

III SA/Kr 330/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-10

niejawnym sprawy z wniosku P. T. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Rektora...
Uniwersytetu z dnia 15 stycznia 2009 r. znak [...] w przedmiocie skreślenia ze studiów doktoranckich postanawia: odmówić wnioskowi o przywrócenie terminu do uzupełnienia...

II SA/Po 414/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-15

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. D. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w [...] z dnia [...] lutego 2018 r...
akt sądowych), przy czym wraz ze skargą został złożony wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Pełnomocnik wskazał, że wniosek składa 'z ostrożności' zważając...

II SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

niejawnym sprawy z wniosku P. T. z dnia 25 lipca 2012 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Rektora [...] z dnia [...] grudnia 2011 r...
oraz ustanowienia adwokata, natomiast wnioskiem z 13 czerwca 2012 r. zwrócił się o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego...

II SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-13

niejawnym sprawy z wniosku P. T. z dnia 12 czerwca 2012 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Rektora [...] z dnia [...] grudnia 2011 r...
oraz ustanowienia adwokata, natomiast wnioskiem z 13 czerwca 2012 r. zwrócił się o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego...

II SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-19

wniosku P. T. z dnia 25 lipca 2012 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Rektora [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. w przedmiocie skreślenia...
z listy studentów postanawia - odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi - Postanowieniem z 16 maja 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II SA/Ol 1118/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-03-10

. na postanowienie Rektora Uniwersytetu ... z dnia ... nr ... w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skreślenia z listy studentów - oddala skargę...
., W dniu 19.10.2019 r. do Rektora [...] wpłynął wniosek E.S. o przywrócenie terminu do odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów, które nastąpiło [...]r. Podała...

III SA/Lu 298/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-02

skreślenia z listy przyjętych na studia doktoranckie na rok akademicki 2009/2010 p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek P. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
[...] listopada 2012 roku P. T. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:, Wniosek...

IV SA/Wr 272/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-30

. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV sprawy z wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. C. na decyzję Rektora Niepublicznej Wyższej...
Szkoły Medycznej we W. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr. [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Decyzją z dnia [...] marca...
1   Następne >   +2   +5   +10   78