Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

III SA/Gl 1390/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-19

publicznych ( stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy M. dotyczącej wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej ) w zakresie wniosku o przywrócenie terminu...
do wniesienia skargi postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W dniu [...] ( data stempla pocztowego ) Rada Gminy M. za pośrednictwem...

I SA/Gl 988/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-23

nieważności uchwały rady gminy dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu...
do wniesienia skargi p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Uchwałą z dnia [...] r. nr [...] Kolegium Regionalnej Izby...

II FZ 136/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-17

Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie przywrócenia terminu na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA...
nieważności uchwały rady gminy w sprawie opłaty za odbiór odpadów komunalnych postanawia: 1) uchylić zaskarżone postanowienie; 2) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...

III SA/Wr 370/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-25

w S. wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Uchwałą z dnia [...] marca 2017...
[...] lipca 2017 r., Pismem z dnia [...] września 2017 r. strona skarżąca wniosła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia od ww. postanowienia...

I SA/Op 202/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-18

niejawnym sprawy ze skargi Burmistrza P. na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu...
[...] o Nr [...] o nieuwzględnieniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i oddaleniu zastrzeżenia Burmistrza P. z dnia...

III SA/Wr 370/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-19

pożyczki zaciągniętej przez 'A' Sp. z.o.o. z siedzibą w S. Pismem z dnia 21 września 2017 r. strona skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na ww...
. postanowienie wraz z zażaleniem., Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia...

I SA/Lu 347/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-15

od postanowienia zażalenie, to może następnie złożyć skargę kasacyjną z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Skarga kasacyjna powinna...
być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego. Wniosek o przywrócenie terminu również powinien spełniać określone przepisami wymogi, w szczególności...

I SA/Lu 460/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-09

., Skarżąca o przywrócenie terminu do złożenia skargi nie wnosiła., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 54 § 1 i 53 § 1 ustawy z dnia...
)., W odpowiedzi na skargę Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła o jej odrzucenie jako wniesionej z uchybieniem terminu, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku o jej oddalenie...

V SA/Wa 3664/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-27

r. Ponadto, wraz ze skargą kasacyjną nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia tej skargi kasacyjnej., Zgodnie z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd...
kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem...

I SA/Gl 91/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-25

2011 r. wniosła od niego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, zarazem formułując żądanie przywrócenia terminu do dokonania tej czynności. Wniosek ów...
. Uczyniła to w dniu 20 lipca 2011 r., a więc po upływie przepisanego terminu, a ponieważ Sąd postanowił odrzucić wniosek o jego przywrócenie i to orzeczenie nie zostało...
1   Następne >   +2   4