Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

II GZ 23/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-06

W. T. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 378/04 o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia...
. Pismem z dnia 15 grudnia 2004 r. W. T. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty od skargi. Skarżący podnosił, że nigdy nie otrzymał pisma sądu wzywającego...

VIII SA/Wa 161/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

Rady Radców Prawnych w W. z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) uchyla zaskarżoną uchwałę; 2...
Nr [...] z dnia [...] grudnia 2012 r. Krajowej Rady Radców Prawnych odmawiającą przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od uchwały Nr [...] Rady Okręgowej Izby Radców...

VI SPP/Wa 51/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-15

wniosku T. J. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt VI SPP/Wa 51/19, odmawiającego...
terminu. W dniu 22 października 2019 r. do tut. Sądu wpłynął wniosek T. J. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wskazanego w sentencji postanowienia...

VI SPP/Wa 45/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-15

wniosku T. J. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt VI SPP/Wa 45/19, odmawiającego...
[...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów radcowskich postanawia odmówić przywrócenia terminu. W dniu 22 października 2019 r. do tut...

VI SA/Wa 1/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

niejawnym wniosku J. Ż. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. Ż. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z [...] sierpnia 2016 r...
., Nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów radcowskich postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi J. Ż. (dalej skarżący) złożył...

VI SA/Wa 1515/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

niejawnym wniosku R. Z. o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi R. Z. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie...
odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi W dniu [...] sierpnia 2009 r. skarżący R. Z. i wniósł do, Wojewódzkiego Sądu...

VI SA/Wa 310/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżoną...
uchwałę i umarza postępowanie administracyjne z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia [...] grudnia...

VI SA/Wa 3450/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

niejawnym wniosku K. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 sierpnia 2015 r. sygn. akt...
w sprawie skreślenia z listy radców prawnych postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Wyrokiem z 27 sierpnia 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 3450/14...

VI SA/Wa 997/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-29

z wniosku R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
wpisu na listę aplikantów radcowskich p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi R. S. (dalej też jako skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

II GZ 393/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-18

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; dalej zwanej 'ppsa'), odmówił J. N. (dalej zwanej 'Skarżącą') przywrócenia terminu...
odrzucił skargę Skarżącej., WSA wskazał, że w terminie na wniesienie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi Skarżąca złożyła m.in. wniosek o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   5