Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

VII SA/Wa 1381/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

zawodu pielęgniarza postanawia : przywrócić B.W. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18...
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2013 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia., W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik podniósł...

I SA/Wa 336/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-24

jej środków zaskarżenia stanowi okoliczność, która może być podstawą wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego. Wniosek taki strona powinna złożyć...
wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, Sąd na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł...

II OSK 3004/20 - Wyrok NSA z 2021-03-04

. Odrzucono wniosek cudzoziemki o przywrócenie terminu z uwagi na brak ujemnych skutków dla strony., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna...
. Wniesiono także o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych., Odpowiedź na skargę kasacyjną wniesiono po terminie...

VII SA/Wa 827/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-23

oraz gdy strona złożyła żądanie wznowienia postępowania z uchybieniem ustawowego terminu określonego w art. 148 §1 i 2 kpa, a nie ma podstaw do jego przywrócenia. Z przyczyn...
decyzją nieostateczną oraz z przyczyn podmiotowych, gdy z żądaniem wystąpiła osoba, która nie jest stroną, albo która wniosła żądanie po upływie terminu określanego w art...