Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

II SA/Wa 208/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uchyla zaskarżoną uchwałę Rada Izby Notarialnej w W. uchwałą z [...] listopada...
2015 r. odmówiła T. Z. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz stwierdziła niedopuszczalność wniosku T. Z. z [...] maja 2013 r...

VI SA/Wa 971/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-02

niejawnym wniosku B. M. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi B. M. na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej z dnia [...] lutego...
2011 r., nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na pozostanie w stosunku zatrudnienia postanawia odmówić przywrócenia terminu. Skarżący - B. M. w dniu 30 czerwca 2011 r...

II SA/Wa 2166/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę. Rada Izby Notarialnej w [...] (dalej jako Rada) uchwałą z dnia...
[...] października 2016 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku T. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej uchwałą Rady Izby...

I OSK 1994/17 - Wyrok NSA z 2019-06-04

W Warszawie z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę...
Izby Notarialnej w Warszawie z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

II GZ 515/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Gospodarczej zażalenia Z.N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2192/12 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
o odbyciu aplikacji notarialnej postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie; 2. przywrócić termin do wniesienia skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej z dnia...

II SA/Wa 2165/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

w W. z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i odrzucenia wniosku o ponowne...
sprawy, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały., Rada Izby Notarialnej w [...] uchwałą z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...]odmówiła T.Z. przywrócenia terminu...

VI SA/Wa 1963/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-16

[...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu na Rozwój i Prowadzenie Kancelarii...
[...] marca 2016 r. M. C. zwróciła się Rady Izby Notarialnej w [...] z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia ww. wniosku., Uchwałą z dnia [...] marca 2016 r...

II SA/Wa 618/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-25

z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] Rada Izby Notarialnej w W. odmówiła T. Z. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy i odrzuciła wniosek...
o przywrócenie terminu. W ocenie autorów uchwały, datą taką nie może zaś być dzień ogłoszenia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wydanego...

VI SA/Wa 2192/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-22

niejawnym wniosku Z. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z. N. na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej z dnia [...] sierpnia 2012 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 29 listopada 2012 r...

VI SA/Wa 2154/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

niejawnym wniosku Krajowej Rady Notarialnej o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17...
odmowy wydania zaświadczenia postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   3