Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 2120/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-17

z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy I. uchyla zaskarżoną uchwałę, II...
utrzymało w mocy swoją uchwałę z dnia [...] sierpnia 2008 r. Nr [...] dotyczącą odmowy przywrócenia terminu P. P. do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawie...

VII SA/Wa 439/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

wykonywania zawodu lekarza postanawia: odrzucić wniosek L. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 8 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II GZ 40/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-28

przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi L. W.- P. na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 lutego 2022 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia...
. W. - P. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od wniesionej przez nią skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 lutego 2022 r., w przedmiocie zawieszenia...

VII SA/Wa 1967/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-24

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. D. na działanie Naczelnej Rady Lekarskiej postanawia: przywrócić S. D. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienie...
wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. postanowienia, jednocześnie wniósł skargę kasacyjną od ww. postanowienia Sądu z dnia 3...

II GZ 466/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-15

w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R. K. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 stycznia 2021 r...
. (k-191) na skrzynkę ePUAP sądu wpłynęła skarga kasacyjna organu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., W przedmiotowym wniosku...

VII SA/Wa 1967/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-29

grudnia 2013 r. Skarga kasacyjna została sporządzona przez adwokata M. S.. Wraz ze skargą kasacyjną złożono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...
. Zarówno w treści skargi kasacyjnej, wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia, jak i w piśmie z dnia 15 kwietnia 2014 r. pełnomocnik skarżącego wniósł...

VII SA/Wa 855/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-05

nie złożyła wniosku w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w [...] Nr [...] z dnia [...] lipca 2007 r...
[...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. I. uchyla zaskarżoną uchwałę, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała...

I SA 2833/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-25

powoduje bezskuteczność odwołania, czego następstwem jest ostateczność decyzji. Rozpatrzenie zaś odwołania wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony...
., Stosownie do art. 129 § 2 kpa odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Z przedstawionych akt sprawy wynika...

VII SA/Wa 944/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-20

o posiedzeniu komisji w dniu 7 września 2017 r. Pismo informujące o terminie posiedzenia komisji otrzymał w dniu 31 sierpnia 2017 r. Na posiedzenie komisji się nie stawił...
. Pismo informujące o terminie posiedzenia komisji otrzymał w dniu 12 października 2017 r. Za pośrednictwem wiadomości e-mail usprawiedliwił swoją nieobecność na posiedzeniu...

VII SA/Wa 148/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

do której upłynął termin złożenia odwołania i nie został przywrócony w trybie przewidzianym w kodeksie, decyzja wydana przez organ odwoławczy oraz decyzja ostateczna z mocy wyraźnego...