Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Urbanistów X

VII SA/Wa 1003/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-16

odwołania postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 2 października 2008 r. Wojewódzki Sąd...
sporządzenia uzasadnienia wyroku, gdyż wniosek został złożony po terminie., Pismem z dnia 15 stycznia 2009 r. skarżący wniósł zażalenie oraz złożył wniosek o przywrócenie...

VII SA/Wa 9/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

niejawnym wniosku Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Urbanistów reprezentowanej przez r.pr. B. J. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi...
- przywrócić termin do uzupełnienia braków skargi kasacyjnej- Zarządzeniem z dnia 2 lipca 2008 r. Sąd wezwał pełnomocnika Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby...

II GZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

postanowieniem z dnia 16 marca 2009 r. sygn. akt VII SA/Wa 1003/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...
wniósł o uchylenie go w całości, przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz zasądzenie zwrotu pobranego wpisu za złożone zażalenie...