Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II GZ 264/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

1498/19, odrzucił wniosek M. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia [...] lutego 2019 r...
elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, M. P. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ww. decyzję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa...

II GZ 4/22 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

być brane pod uwagę w postępowaniu wywołanym wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, którego jednak skarżący nie złożył...
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa., Sąd pierwszej instancji wskazał, że skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku 4 czerwca 2021 r., a więc po terminie...

II GPP 20/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

o odtworzenie brakujących akt sprawy, tj. podpisanego zażalenia na postanowienie WSA o odmowie przywrócenia terminu. Z uwagi na fakt, że skarżący tego wniosku nie podpisał...

II GNP 1/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-19

odwoławcze (zażalenie, skarga kasacyjna), skarga o wznowienie postępowania, wniosek o przywrócenie terminu., W literaturze przedmiotu akcentuje się, że ten szczególny...

II GPP 19/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-11

kancelaryjnej, złożył skargę na przewlekłość postępowania i przywrócenie naruszonego prawa., W uzasadnieniu strona wyraził swój pogląd odnośnie 'ewidentnego uchybienia...
.: Dz. U. z 2016, poz. 718), w toku postępowania zażaleniowego Naczelny Sąd Administracyjny wydając orzeczenie (postanowienie) uzasadnia je z urzędu w terminie...