Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 1482/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24

postanawia: przywrócić U. S. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008r. W dniu 31...
skargi wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej., W ocenie Sądu wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie., Stosownie do treści art. 86 §...

VII SA/Wa 988/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-15

sprawy według właściwości i zawiadomienia wnioskodawcy o możliwości wniesienia odrębnego podania do organu właściwego postanawia: przywrócić B. U. termin do wniesienia...
2 września 2009r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) skarżąca złożyła do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi. We wniosku podniesiono, iż zaskarżone...

VII SA/Wa 1482/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2008 r. został przywrócony skarżącemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej...

VII SA/Wa 1180/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-25

nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia (art. 112 kpa). Istnieje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności określonej...
w art. 127 § 3 kpa w terminie wskazanym w art. 58 § 2 kpa., Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia...

IV SA 1602/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-22

, że odwołanie sporządzono i złożono z przekroczeniem 30 dniowego terminu. Strona wraz z opóźnionym środkiem odwoławczym nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu w oparciu o art. 58...
z uchybieniem terminu, wobec którego niemożliwe było przeprowadzenie procedury przywrócenia tego terminu ze względu na brak stosownego wniosku, nie jest uprawniony...

VII SA/Wa 1937/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-19

z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa - art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Oznacza bowiem weryfikację postanowienia, które korzysta...
się do tego pouczenia. W związku z powyższym, skarżącej przysługuje prawo złożenia wniosku do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów o przywrócenie terminu...

IV SA 3933/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-19

sprawy ze skargi E. R. na uchwałę Nr [...] z dnia [...].08.2003 r. Krajowej Rady Izby Architektów w przedmiocie przywrócenia w prawach członka izby postanawia: I odrzucić...
, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi., Pismem z dnia 29.12.2003 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do skarżącej o nadesłanie...