Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SA/Wa 1236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-19

niejawnym wniosku A. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. D. na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia [...] kwietnia 2009 r...
. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi Pismem z dnia [...] maja 2009 r. skarżąca A. D. wniosła...

VI SA/Wa 1687/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi A. B. na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia...
[...] czerwca 2009 r., Nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych postanawia odmówić przywrócenia terminu W dniu [...] sierpnia 2009 r. (data nadania) A. B...

VI SA/Wa 1880/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. B. na postanowienie Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia [...] czerwca 2012...
r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy p o s t a n a w i a: - odmówić przywrócenia terminu...

VI SA/Wa 216/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-10

niejawnym wniosku M. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2007 r., sygn...
z listy doradców podatkowych postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Wyrokiem z dnia 29 marca 2007 r. sygn. akt VI SA/WA 216/07 Wojewódzki Sąd...

VI SA/Wa 747/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-02

niejawnym wniosku G. P. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi G. P. na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia...
[...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi...

VI SA/Wa 2153/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Ł. F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia [...] kwietnia 2008 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych we wpis postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Decyzją z dnia...

VI SA/Wa 1687/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Prawomocnym postanowieniem z dnia 20 listopada 2009 r., Sąd odmawiając, nie znalazł podstaw do przywrócenia terminu...
[...] października 2009 r., pismem z dnia [...] października 2009 r., strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 złotych, w terminie 7...

VI SA/Wa 1880/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-03

pisma na poczcie - k. 8 akt sądowych) skarżący wniósł skargę na powyższe postanowienie. W skardze zawarty został wniosek strony o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi., Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 5 listopada 2012 r., zaś organowi w dniu 6 listopada 2012 r. (k. 27 i k...

VI SA/Wa 216/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-08

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 29 marca 2007 r. wraz ze skargą kasacyjną (sporządzoną przez pełnomocnika z urzędu...
grudnia 2007 r. Sąd przywrócił termin do wniesienia ww. skargi kasacyjnej. Natomiast postanowieniem Sądu z dnia 16 stycznia 2008 r. została odrzucona skarga kasacyjna z dnia...

VI SA/Wa 1236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

doradców podatkowych. Do skargi załączony został wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Organ nadesłał również skierowany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
postępowania administracyjnego., Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2009 r. Sąd przywrócił skarżącej termin do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
1   Następne >   2