Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

VI SA/Wa 2296/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

Rady Aptekarskiej z [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia 1. uchyla zaskarżoną uchwałę; 2. zasądza...
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 267) - dalej: 'k.p.a.' - po rozpatrzeniu wniosku [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. ('skarżąca') o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia...

VI SA/Wa 3011/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-05

niejawnym wniosku A. F. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi A. F. na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia...
[...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej rękojmi należytego prowadzenia apteki postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego...

II GZ 655/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-30

Gospodarczej zażalenia A. F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 kwietnia 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 3011/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
Sąd Administracyjny w W. odmówił A. F. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od jego skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z [...] września...

VI SA/Wa 3011/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-17

skarżącemu w dniu 4 grudnia 2015 r., Skarżący w dniu 16 grudnia 2015 r. (data stempla pocztowego) wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...
. Skarżący należny w sprawie wpis uiścił w dniu 15 grudnia 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 5 kwietnia 2016 r. odmówił przywrócenia terminu...

I SA/Wa 1483/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-10

, nieuzupełniając w wyznaczonym terminie braków formalnych, wniosła o jego przywrócenie., Sąd nie znajdując podstaw do uwzględnienia tego wniosku na podstawie art. 86 § 1...
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) odmówił przywrócenia terminu., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

VI SA/Wa 2755/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

stwierdziła, że zażalenie wniesiono z upływem siedmiodniowego terminu do jego wniesienia, zaś strona nie zwróciła się o przywrócenie terminu. W tych okolicznościach...
Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały...

VI SA/Wa 2754/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

stwierdziła, że zażalenie wniesiono z uchybieniem siedmiodniowego terminu do jego wniesienia, zaś strona nie zwróciła się o przywrócenie terminu. W tych okolicznościach Naczelna...
Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały...

VI SA/Wa 2647/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-07

), o którym skarżąca została prawidłowo pouczona w skarżonej uchwale. Skarżąca nie wniosła o przywrócenie terminu, wobec powyższego, na podstawie art. 134 kpa, Prezydium NRA stwierdziła...
z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia uchyla zaskarżoną uchwałę VI SA/Wa 2647/15, Uzasadnienie, Prezydium Naczelnej...