Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

VIII SA/Wa 523/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-04

niejawnym sprawy z wniosku L. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] maja 2010 r. Nr [...] w przedmiocie...
odwołania z funkcji dyrektora szkoły postanawia : odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z 30 marca 2011 r., sygn. akt VIII SA/Wa 248/11...

II SA/Rz 995/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-12

I. D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi I. D. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie ustanowienia buspasu - p...
o s t a n a w i a - I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu, II. zwrócić skarżącemu I. D. uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł (dwieście złotych). II SA/Rz...

IV SAB/Gl 13/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-28

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 9 września 2008 r., sygn. akt IV SAB/Gl 13/08 postanawia: odmówić przywrócenia...
:, Rozpoznając wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyroku Sąd miał na uwadze uregulowania przepisów art. 86 - 87...

III SA/Kr 807/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-02

niejawnym wniosku G. P. o przywrócenie terminu do udzielenia odpowiedzi na wezwanie Sądu w sprawie ze skargi G. P. na akt Prezydenta Miasta z dnia 8 lipca 2009r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Pismem z dnia 22 lipca 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wezwał...

I OZ 1429/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-03

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. B. na zarządzenie Prezydenta Miasta K. z dnia [...] listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie. Postanowieniem z dnia 16 maja 2017 r., sygn. akt II SA...

IV SAB/Gl 153/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-04

na rozwój przedsiębiorczości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi p o s t a n a w i a odrzucić wniosek...
doręczone do rąk pełnomocnika skarżącego w dniu, 23 stycznia 2015 r., Pismem z dnia 7 marca 2015 r. A. D. wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych...

II SA/Gl 836/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-20

strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2011 r., sygn...
[...] r.) skarżący wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Uzasadniając powyższe wskazał, iż organ nie pouczył go o prawie i terminie wniesienia...

II SAB/Łd 58/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.A. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi M.A. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta R. w przedmiocie...
wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia - odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki Sąd...

II SAB/Łd 59/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.A. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi M.A. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta R. w przedmiocie...
ustalenia warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu postanawia - odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki...

IV SO/Gl 47/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-04

Sądu Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 35/13 w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie...
z dnia 30 czerwca 2014r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pozostawił bez rozpoznania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100